medi-cal

Mahahalagang Anunsyo

Pag-renew ng Medi-Cal

Partnership Sinasaklaw ng Medi-Cal ang mahahalagang serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa iyo at sa iyong pamilya, kabilang ang mga pagbisita sa doktor, mga reseta, mga pagbisita sa ospital sa pagbabakuna, pangangalaga sa kalusugan ng isip, at higit pa. Habang nagiging hindi gaanong banta ang COVID-19, sisimulan muli ng California ang taunang pagsusuri sa pagiging karapat-dapat sa Medicaid gamit ang magagamit na impormasyon upang magpasya kung ikaw o ang iyong (mga) miyembro ng pamilya ay kwalipikado pa rin para sa saklaw. Pag-renew ng Medi-Cal

COVID-19

Ibinabahagi ng Partnership ang mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 at mga rekomendasyon para maiwasan ang pagkalat nito. Mag-click dito

Mga Serbisyo sa Miyembro

Ang Mga Serbisyo sa Miyembro ay narito para tumulong. Miyembro ka ba na may tanong tungkol sa pangangalaga sa kalusugan mo? Tawagan kami ngayon, at pag-uusapan natin ang mga tanong ninyo. Tumawag sa (800) 863-4155.
TTY: (800) 735-2929 o 711. Maaari din kayong tumawag sa aming Linya ng Tagapayong Nurse 7 araw kada linggo,
24 na oras kada araw sa (866) 778-8873.

 
Aking Partnership ID Card
Duration: 1:37
View More Videos

Portal ng

Miyembro


Ang aming Portal ng Miyembro ay binuo upang lumikha ng isang madaling gamitin, ligtas, at self-service na portal na nagbibigay daan sa mga miyembro na ma-access ang klinikal at di-klinikal na impormasyon at mga impormasyon sa benepisyo mula sa isang computer o smartphone. Maaaring kabilang sa mga available na self-service ang:

  • Tingnan ang Mga Resulta ng Lab
  • Mag-order/Mag-print ng ID Card
  • Baguhin ang PCP
  • Mga Benepisyo

Mag-click dito upang ma-access ang Portal ng Miyembro.

Consumer Advisory Committee (CAC)


Ang Consumer Advisory Committee (CAC) ay nagtataguyod para sa mga miyembro sa pamamagitan ng pagtiyak na ang Partnership ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng lahat ng miyembro. Para sa higit pang impormasyon, mag-click dito.