Programa sa Pagbabawas ng Timbang

Ang TOPS (Take Off Pounds Sensibly o Makatwirang Pagbabawas ng Timbang) ay isang makatwirang paraan ng pamamahala ng timbang. Itinataguyod din ng TOPS ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Dumadalo sa mga lingguhang pulong ang mga nakatalang miyembro. Nagbabahagi sila ng mga tip sa pagbabawas ng timbang. Nagpapalitan din sila ng mga recipe. Hinihikayat at sinusuportahan nila ang bawat isa. Boluntaryo ang lahat ng kawani. Ang programa ng pagbabawas ng timbang ng TOPS ay hindi pangkalakal at hindi komersiyal.

Ipinagkakaloob ang programang ito sa lahat ng kwalipikadong miyembro ng PHC. Handa ba kayong itigil ang pagda-diet at simulan ang tunay na mga pagbabago sa buhay?

Babayaran ng Partnership HealthPlan of California ang inyong pagiging miyembro nang isang taon. Sumisingil ang ilang lokasyon ng TOPS ng bayad sa sangay (karaniwang $5.00 kada buwan). Hindi nagbabayad ang PHC ng mga bayad sa sangay.

Upang sumali sa TOPS o makakuha ng karagdagang katotohanan, tawagan ang Member Services Department ng Partnership HealthPlan of California sa (800) 863-4155.