Paunang Direktiba sa Pangangalaga ng Kalusugan ng California

Ang Paunang Direktiba ay isang paraan upang mailagay mo nang nakasulat ang iyong mga sariling kagustuhan para sa pangangalaga sa dulo ng buhay. Habang hindi ito isang kaaya-ayang bagay na dapat isipin, lahat tayo ay mahaharap sa mga desisyon, nang maaga o sa ibang pagkakataon, tungkol sa kung gaano karami o gaano kaunti ang gusto nating magawa habang papalapit tayo sa mga huling araw natin. Binibigyang-daan kayo ng pagtatapos sa isang Paunang Direktiba na magpasya para sa inyong sarili kung gaano ang gustong ninyong magawa. Maaari nitong alisin ang pasanin ng inyong pamilya kung nagawa na ninyo nang malinaw ang inyong mga sariling kagustuhan. Kapag nag-click kayo sa link na ito, maaari kayong mag-print ng isang kopya ng form ng Paunang Direktiba. Naglalaman ito ng mga tagubilin sa kung paano ito sagutan. Matapos ninyo itong sagutan, ibigay ang isang kopya sa inyong doktor at mga kopya sa mga miyembro ng inyong pamilya, upang malaman nilang lahat kung ano ang pinili ninyo para sa inyong sarili.