Gastos At Mga Benepisyo

Gastos

Hindi mo kailangang magbayad para sa mga saklaw na serbisyo. Libre ang iyong mga saklaw na serbisyo kung ang mga ito ay kinakailangan dahil sa medikal na kalagayan at ibinibigay ng isang provider sa Partnership. Para sa listahan ng saklaw na mga serbisyo, pumunta sa "Mga benepisyo at serbisyo" ng Handbook ng Miyembro (i-click dito).

Kailangan mong kumuha ng paunang awtorisasyon (paunang pag-apruba) bago ka bumisita sa isang provider na wala sa aming network. Kung hindi ka makakuha ng paunang pag-apruba maaaring magbayad ka para sa mga serbisyong ito. Hindi ito naaangkop sa mga pang-emergency o sensitibong serbisyo. Kabilang sa mga sensitibong serbisyo ang:

  • Pagsusuri at pagpapayo kung buntis
  • Pag-iwas at pagsusuri sa HIV/AIDS
  • Pagsusuri at paggamot sa mga impeksiyong naipapasa sa pakikipagtalik
  • Pangangalaga sa seksuwal na pag-atake
  • Mga serbisyong pang-outpatient para sa aborsyon

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga sensitibong serbisyo, tingnan ang seksyon na "Sensitibong pangangalaga" ng Handbook ng Miyembro (i-click dito).

Bisitahin ang aming Direktoryo ng Provider para sa llistahan ng mga provider sa Partnership (i-click dito).

Pangmatagalang pangangalaga at hati sa gastos

Maaaring pagbayarin ka ng hati sa gastos bawat buwan para sa iyong mga serbisyo na pangmatagalang pangangalaga. Nakabatay ang halaga ng iyong hati sa gastos sa iyong kita at mga mapagkukunan. Ang lokal na opisina ng Medi-Cal ang nagpapasya ng gastos na ito. Bawat buwan, magbabayad ka ng halaga ng iyong hati sa gastos para sa iyong sariling pangangalaga ng kalusugan. Pagkatapos, sasaklawin ng Partnership ang iyong mga benepisyo at serbisyo.

Mga Benepisyo

Mga saklaw na serbisyo ang pangangalagang rutina at para makaiwas sa sakit, pati na rin ang mga serbisyong medikal na kinakailangan kapag ibinigay ng isang provider sa Partnership. Tumutulong sa iyo ang rutinang pangangalaga para manatili kang malusog at para lagi kang makaiiwas sa pagkakasakit. Kabilang sa rutinang pangangalaga ang pangangalaga para makaiwas sa sakit. Kabilang sa pangangalaga para makaiwas sa sakit ang mga rutinang checkup at tumutulong na maiwasan ang mga problema sa kalusugan o malaman ang mga ito bago lumala. Ang mga medikal na kinakailangang serbisyo ay makatwirang mga serbisyo na kailangan para pangalagaan ang iyong buhay, ilayo ka sa pagkakaroon ng malubhang sakit o kapansanan, o bawasan ang matinding pananakit mula sa isang na-diagnose na sakit, karamdaman o pinsala.

Kailangan ng ilang serbisyo ang paunang pag-apruba mula sa iyong provider at Partnership.

Sinasaklaw ng Partnership ang pangunahing mga benepisyo sa kalusugan at mga serbisyong nakalista sa ibaba. I-click ang benepisyo o serbisyo para sa higit pang impormasyon kasama ang kung kailangan ang paunang pag-apruba.

Mga Miyembrong may Limitadong Medi-Cal

Kasama lamang sa coverage para sa ilang miyembro ang paggamot sa kanser ng suso at cervix at/o mga serbisyo ng pangmatagalang pangangalaga. Ang lokal na opisina ng Medi-Cal ang nagpapasya nito.

Bisitahin ang iyong Handbook ng Miyembro para sa listahan ng mga saklaw na serbisyo (i-click dito).

​​Pang-emergency na Pangangalaga

Kabilang dito ang medikal na pangangalaga para sa mga kondisyong mapanganib sa buhay. Pumunta sa pinakamalapit na ospital o tumawag sa 911.

Hindi ninyo kailangang kumuha ng Paunang Pag-apruba upang makakuha ng pang-emergency na pangangalaga.

Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension

Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension (PPCE) ay nagbibigay ng pinalawak na sakop para sa mga miyembro ng Medi-Cal na mayroong maternal na kondisyon sa mental na kalusugan habang nagbubuntis o pagkatapos ng pagbubuntis.

Sakop ng Partnership HealthPlan of California ang maternal na pangangalaga sa mental na kalusugan para sa mga babae habang nagbubuntis at hanggang dalawang buwan pagkatapos ng pagbubuntis. Pinalawak ng programang PPCE ang sakop na ito ng hanggang 12 buwan matapos ang diagnosis o mula sa pagtatapos ng pagbubuntis, alinman ang nahuli.

Upang maging kwalipikado sa programang PPCE, kailangang kumpirmahin ng iyong doktor ang iyong diagnosis sa maternal na kondisyon sa mental na kalusugan sa loob ng 150 araw pagkatapos ng iyong pagbubuntis. Tanungin ang iyong doktror tungkol sa mga serbisyong ito kung sa tingin mo ay kailangan mo ito. Kung sa tingin ng iyong doktor ay kailangan mo ang mga serbisyo ng PPCE, kukumpletuhin at isusumite ng iyong doktor ang mga form para sa iyo.

Diabetes Prevention Program

Ang Diabetes Prevention Program (DPP) ay isang programa sa pagbabago ng pamumuhay na nakabatay sa ebidensiya na dinisenyo upang mapigilan o maantala ang pagkakaroon ng type 2 diabetes sa mga indibidwal na nasuring may prediabetes. Ang programa ay nagtatagal nang isang taon at maaaring magpatuloy nang isa pang taon para sa mga kwalipikadong miyembro. Gumagamit ang programa ng mga aprubadong pagbabago sa pamumuhay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, sumusunod:

Nagbibigay ng peer coach;

Nagtuturo kung paano subaybayan ang sarili at lumutas ng problema;

Nagpapalakas ng loob at nagbibigay ng komentaryo;

Nagkakaloob ng mga babasahing nagbibigay-impormasyon upang suportahan ang mga layunin; at

Sinusubaybayan ang mga karaniwang pagkuha ng timbang upang tumulong na makamit ang mga layunin.

Kailangang matugunan ng mga miembrong interesado sa DPP ang mga hinihingi para maging karapat-dapat. Makipag-ugnayan sa PHC para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa at pagiging karapat-dapat.

Edukasyong Pangkalusugan

Kabilang dito ang mga klase para sa hika, diabetes, pagtigil sa paninigarilyo (paano ihihinto ang paninigarilyo), at pagbabawas ng timbang.

Tawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa 800-809-1350 upang alamin ang higit pa tungkol sa aming mga benepisyo ng edukasyong pangkalusugan.

Hospisyo

Kabilang dito ang pangangalaga at pagpapayo para sa mga taong may nataningang karamdaman.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong tagapagbigay ng serbisyo upang pumunta sa hospisyo.

Ang ilang ibang serbisyo, tulad ng pang-inpatient na pangangalaga, ay maaaring mangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.

Kalusugan ng Bata at Pagpigil sa Kapansanan (Child Health and Disability Prevention, CHDP)

Ang mga batang wala pang 21 taon ay makakakuha ng mga serbisyo para makaiwas sa sakit mula sa kanilang PCP. Ang mga serbisyong CHDP ay tumutulong para maiwasan ng mga bata ang pagkakasakit at kasama ang mga regular na pagpapa-checkup, bakuna, edukasyon at pagpapayo, mga pagsusuri sa paningin at pandinig. 

Maaari kayong tumawag sa inyong lokal na opisina ng CHDP kung mayroon kayong anumang tanong.

Koordinasyon ng Pangangalaga

Kabilang dito ang mga serbisyo sa pamamahala ng kaso (inilalarawan sa ibaba), at tulong kapag kailangan ninyong kumuha ng pangangalagang pangkalusugan.

Tawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa (800) 809-1350 para sa karagdagang impormasyon.

Matibay na Kagamitang Medikal (DME)

​Kabilang dito ang mga bagay na tulad ng mga aparatong pansubaybay ng apnea, nebulizer, prosthetics, wheelchair at iba pang mga supply.

Nangangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP at sa PHC.

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.​

Mga Inireresetang Gamot

Tingnan ang Seksiyon 11 ng Handbook na ito upang alamin ang tungkol sa coverage ng Inireresetang Gamot.

Simula Enero 1, 2022, ang benepisyo ng inyong botika ay ibibigay sa pamamagitan ng Department of Health Care Services (DHCS) sa halip ng Partnership HealthPlan of California (PHC). Sasaklawin ng Medi-Cal Rx ang mga gamot na inirereseta sa inyo. Upang kumuha ng kopya ng Listahan ng Nakakontratang Gamot, tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). O bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.

Mga Medikal na Supply

Kabilang ang mga supply na hindi nagagamit muli, tulad ng mga catheter, pangbenda, guwantes at iba pang mga supply na kinakailangan dala ng medikal na dahilan.

Ang mga medikal na supply ay nangangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP.

Mga Pang-outpatient na Serbisyo ng Ospital

Kabilang dito ang mga medikal na serbisyong nakukuha ninyo sa pang-outpatient na departamento ng isang ospital. 

Kabilang sa mga sakop na serbisyo ang:

 • Mga serbisyo sa emergency room o pang-outpatient na klinika, tulad ng mga serbisyong pag-oobserba o pang-outpatient na operasyon
 • Mga pagsusuri sa laboratoryo at pagsusuring pantuklas ng sakit
 • Mga x-ray at iba pang mga pagsusuri sa radiology
 • Mga medikal na supply tulad ng mga splint at cast
 • Mga partikular na screening at serbisyo para makaiwas sa sakit
 • Mga partikular na gamot na hindi ninyo maaaring ibigay sa inyong sarili

  Ang pang-outpatient na operasyon ay inaayos ng inyong tagapabigay ng serbisyo, at nangangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.
Mga Sensitibong Serbisyo

Kabilang dito ang mga serbisyo para sa Pagpaplano ng Pamilya, pagsusuri at paggamot sa STD, pagsusuri sa AIDS/HIV, at pagpapayo at mga serbisyo sa Aborsiyon (pagtatapos sa pagbubuntis).

Maaari kayong pumunta nang direkta sa inyong PCP, o sa sinumang tagapagbigay ng Medi-Cal para sa mga sensitibong serbisyo. Hindi ninyo kailangan ng Paunang Pag-apruba.

Lahat ng miyembro ay may karapatan na kunin ang mga serbisyong ito sa kompidensiyal na paraan.

Mga serbisyo

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol kung paano ikaw mananatiling malusog. 
Ito ang iilan sa mga serbisyo na makukuha mo at ng iyong pamilya.

Mga serbisyo ng espesyalista para sa kalusugan ng isip

Ang ilang pangangalaga sa kalusugan ng isip ay ibinibigay ng mga planong pangkalusugan ng isip ng county sa halip na Partnership. Kasama sa mga ito ang mga serbisyo ng espesyalista para sa kalusugan ng isip para sa mga miyembro ng Medi-Cal. Dapat matugunan ng mga miyembro ang mga tuntunin para makuha ang mga serbisyong ito. Maaaring kasama sa mga serbisyong ito ang:

Mga serbisyo para sa outpatient (pangangalaga na hindi kailangan ang pamamalagi sa ospital):

Pangangalaga sa kalusugan ng isip

Mga serbisyong may suporta ng gamot (tulong sa mga medikal na supply at kaalaman kung paano gamitin ang mga ito)

Mga serbisyong masinsinang paggamot sa araw (panggrupo na therapy at mga indibidwal na sesyon)

Mga serbisyong rehabilitasyon sa araw (isang lugar na matutuluyan sa araw para humingi ng tulong sa kalusugan ng isip)

Mga serbisyong pagpapatatag ng krisis (tulong kapag nagkakaroon ka ng krisis sa kalusugan ng isip)

Pamamahala ng naka-target na kaso (suporta sa pamamahala ng kaso)

Mga serbisyong panggamot sa pag-uugali para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang (tulong sa matitinding problema sa emosyon)

Masinsinang koordinasyon ng pangangalaga para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang (pagpaplano ng pangangalaga at koordinasyon ng mga serbisyo)

Masinsinang mga serbisyo sa bahay para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang (tulong sa pagbubuo ng mga kasanayan ng mga bata/kabataan para matagumpay na gumanap sa bahay o sa komunidad)

Nakagagamot na pangangalaga sa ampunan para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang (panandalian at indibidwal na mga serbisyo ng espesyalista para sa kalusugan ng isip)

Opsyonal na mga serbisyong suporta ng kasama (kapag ginagamit ng ibang tao ang kanilang mga karanasan para matulungan ka)

Mga serbisyo sa tirahan (isang lugar para panandaliang manirahan ang mga pasyente):

Paggamot sa nasa hustong gulang

Paggamot sa krisis

Mga serbisyo para sa inpatient (pangangalagang nangangailangan ng pamamalagi sa ospital):

Mga serbisyong saykayatriko para sa inpatient (mga serbisyo sa ospital para sa pangangalaga sa kalusugan ng isip)

Mga serbisyo sa pasilidad ng kalusugan ng maysakit sa isip (pangangalaga sa inpatient: na hindi nakabase sa ospital)

Tumawag sa planong pangkalusugan ng isip ng iyong county para alamin pa ang tungkol sa mga serbisyong ito. Para hanapin ang libreng numero ng telepono ng lahat ng county online, pumunta sa www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx. Kung kailangan mo ng mga serbisyo mula sa planong pangkalusugan ng isip ng county, ikokonekta ka sa kanila ng Partnership.

Mga Serbisyo ng Regional Center

Ang mga miyembrong may mga kapansanan sa pag-unlad ay maaaring kwalipikado para sa mga serbisyo mula sa mga Regional Center. 

Kung kailangan ninyo ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng Regional Center, o kailangan ninyo ng rekomendasyon sa isang Regional Center, tawagan ang inyong PCP o ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC.

Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya

Kabilang sa mga serbisyong ito ang pagkontrol sa pagbubuntis, pagsusuri kung buntis at pagpapayo sa pagbubuntis, pagpapalaglag, pagsusuri para sa at paggamot ng sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik (sexually transmitted disease, STD), at iba pang mga serbisyo. Makukuha mo ang mga serbisyong ito mula sa iyong PCP o mula sa anumang provider ng pagpaplano ng pamilya na sertipikado ng Medi-Cal.

Hindi ninyo kailangang kumuha ng Paunang Pag-apruba upang makakuha ng Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya.

Mga Serbisyo sa Pamamahala ng Kaso

​Kabilang dito ang pamamahala ng kaso para sa pangangalaga sa pagbubuntis, diabetes, mga tao na Mga Matatanda at Mga Tao na may mga Kapansanan at iba pang mga miyembro ng PHC na makikinabang mula sa pamamahala ng kaso.

Hindi ninyo kailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP o PHC upang kumuha ng mga serbisyo sa pamamahala ng kaso.

Tawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa 800-809-1350 upang alamin ng tungkol sa Mga Serbisyo ng PHC sa Pamamahala ng Kaso.

Mga Serbisyo sa Pangunahing Pangangalaga

Ang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga ay tinutukoy rin bilang pangkalahatang medikal na pangangalaga. Tawagan ang inyong PCP upang magtakda ng appointment.

Mga Serbisyong Maaaring Pahintulutan ng Bata

Ang mga Serbisyong Maaaring Pahintulutan ng Bata ay ang mga Sakop na Serbisyo na likas na sensitibo para sa mga menor de edad (mga miyembrong wala pang 18 taon) na hindi nangangailangan ng pahintulot o permiso ng magulang para ma-access, na nauugnay sa:

 • Sekswal na pananalakay at panggagahasa
 • Pang-aabuso ng droga o alak para sa mga batang 12 taon at mas matanda
 • Mga serbisyo sa Pagbubuntis at Aborsyon
 • Pagpaplano ng Pamilya
 • STD sa mga batang 12 taon at mas matanda; at
 • Pang-outpatient na pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip para sa mga batang 12 taon o mas matanda na sapat na ang gulang upang makilahok nang may karunungan at kung saan (1) may panganib ng seryosong pinsala sa katawan o pag-iisip ng bata o iba pang mga tao, O KAYA (2) ang mga bata ay sinasabing mga biktima ng incest o pang-aabuso ng bata.

  Maaari kayong pumunta nang direkta sa inyong PCP, o sinumang tagapagbigay ng Medi-Cal para sa mga serbisyong maaaring pahintulutan ng bata. Hindi ninyo kailangan ng Paunang Pag-apruba. Lahat ng miyembro ay may karapatan na kunin ang mga serbisyong ito sa kompidensiyal na paraan.
Mga Serbisyong Pambata sa California (CCS)

​Ang CCS ay isang programa na tumutulong sa pamamahala sa pangangalagang pangkalusugan ng mga bata, na wala pang 21 taon, na may mga partikular na kapansanan o medikal na kondisyon. Ang PHC ay nakikipagtrabaho sa CCS upang tulungan ang inyong anak na makuha ang pangangalagang kailangan nila.

Ang CCS ay may mga lokal na opisina sa bawat county na may mga tauhang makakatulong sa inyo kung iniisip ninyong kwalipikado ang inyong anak na sumali sa CCS.

Upang kontakin ang CCS at kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang CCS, tawagan ang Member Services Department ng PHC at hingin ang numero ng lokal na opisina ng CCS para sa inyong Tinitirhang County.

Kung ang inyong anak ay mayroon nang CCS at kailangan ninyo ng tulong sa pagkuha ng pangangalaga para sa inyong anak, pakitawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa 800-809-1350.

Mga X-Ray at Serbisyo ng Laboratoryo

Kabilang dito ang mga serbisyo kapag kukuha kayo ng x-ray o mga serbisyo sa laboratoryo tulad ng pagkuha ng dugo.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP upang kumuha ng x-ray o mga serbisyo sa laboratoryo.

Kailangan ninyong kumuha ng Paunang Pag-aruba mula sa PHC para sa mga scan na tinatawag na CT, PET at iba pa.

Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali (Behavioral Health Treatment, BHT)

Sinasaklaw ng Partnership ang mga serbisyo sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali (behavioral health treatment, BHT). Kasama sa BHT ang mga serbisyo at programa sa paggamot, tulad ng inilalapat na pagsusuri sa pag-uugali at mga programa sa interbensyon sa pag-uugali na nakabatay sa ebidensya na nagpapaunlad o nagpapanumbalik, sa posibleng maximum hangga't maaari, ng paggana ng indibidwal na wala pang 21 taong gulang.

Kasama sa mga halimbawa ng mga serbisyo sa BHT ang mga interbensyon sa pag-uugali, mga package sa interbensyon sa pag-uugali para sa pag-iisip, komprehensibong paggamot sa pag-uugali, at inilalapat na pagsusuri sa pag-uugali.

Ang mga serbisyo sa BHT ay dapat na:

 • Medikal na kinakailangan; at 
 • Inireseta ng lisensiyadong doktor o lisensiyadong psychologist; at
 • Inaprubahan ng Partnership; at
 • Ibinigay sa paraang sumusunod sa plano sa paggamot ng miyembro na inaprubahan ng Partnership.

Maaari kang maging kwalipikado para sa mga serbisyo sa BHT kung:

 • Ikaw ay wala pang 21 taong gulang; at
 • Mayrooong mga pag-uugali na nakakasagabal sa pamumuhay sa bahay o komunidad. Ang ilang halimbawa ay kinabibilangan ng: galit; karahasan; pinsala sa sarili; paglalayas; o kahirapan sa mga kasanayan sa pamumuhay, paglalaro, at/o mga kasanayan sa komunikasyon.

Hindi ka kwalipikado para sa mga serbisyo sa BHT kung ikaw ay:

 • Hindi medikal na stable; o
 • Nangangailangan ng 24 na oras na medikal na serbisyo o mga serbisyo sa pagkalinga; o
 • Mayroong intelektuwal na kapansanan (ICF/ID) at nangangailangan ng mga procedure na ginagawa sa ospital o pasilidad ng tagapamagitang pangangalaga.

Kung kasalukuyan kang tumatanggap ng mga serbisyo sa BHT sa pamamagitan ng panrehiyong sentro, patuloy na ibibigay ng panrehiyong sentro ang mga serbisyong ito hanggang sa makabuo ng plano para sa paglipat.

Maaari kang tumawag sa Departamento ng Mga Serbisyo sa Miyembro ng Partnership kung mayroon kang anumang tanong o tanungin ang iyong doktor ng pangunahing pangangalaga.

Gastos sa miyembro: Walang babayaran ang miyembro para sa mga serbisyong ito.

Paggamot sa Labis na Pag-inom na Alak at Paggamit ng Ipinagbabawal na Gamot

Sinasaklaw na serbisyo ang paggamot sa labis na pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot batay sa medikal na pangangailangan. Maaaring magsama rito ng paggamot sa bahay, tulong sa pagtigil, tulong sa pag-iwas sa pagkalasing, at pamamahala ng kaso.

Kung nakatira ka sa isa sa mga county na ito at mayroon kang Medi-Cal, babayaran ng Partnership ang mga serbisyong ito sa pamamagitan ng programa sa Wellness at Recovery ng Partnership: Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, o Solano. Nakikipagtulungan ang Partnership sa Carelon Behavioral Health para sa mga serbisyong ito. Tumawag sa Carelon Behavioral Health sa (855) 765-9703. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 
(800) 735-2929 o sa 711.

Kung mayroon kang Medi-Cal at nakatira ka sa isa sa mga county na nakalista sa ibaba, makipag-ugnayan sa iyong lokal na departamento para sa kalusugan ng pag-uugali ng county upang magtanong tungkol sa paggamot sa labis na pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

Butte: (530) 891-2810
Colusa: (888) 793-6580
Del Norte: (707) 464-4813
Glenn: (800) 507-3530
Lake: (707) 274-9101 (North Lake); (707) 994-7090 (South Lake)
Marin: (888) 818-1115
Napa: (707) 253-4063 (Mga Nasa Hustong Gulang); (707) 255-1855 (Mga Tinedyer)
Nevada: (888) 801-1437
Placer: (888) 886-5401
Plumas: (800) 757-7898
Sierra: (530) 993-6746
Sonoma: (707) 565-7450
Sutter: (530) 822-7200
Tehama: (800) 240-3208
Trinity: (530) 623-1362
Yolo: (916) 403-2970
Yuba: (530) 822-7200

Maaari ka ring tumawag sa Partnership sa (800) 863-4155. Dapat tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 
(800) 735-2929 o sa 711.

Pagpapatuloy ng Pangangalaga

Kung kinailangan mong baguhin ang iyong planong pangkalusugan, lumipat mula sa bayad sa serbisyo ng Medi-Cal, o wala na sa network ang iyong doktor, maaari mong mapanatili ang iyong doktor kahit hindi na sila kasama sa Partnership. Tinatawag itong pagpapatuloy ng pangangalaga.

Kung kailangan mong kumuha ng pangangalaga mula sa isang doktor na wala sa Partnership, tumawag sa amin para magtanong tungkol sa pagpapatuloy ng pangangalaga. Maaari kang makakuha ng pagpapatuloy ng pangangalaga nang hanggang 12 buwan kung:

Patuloy kang nagpapatingin sa doktor bago magpatala sa Partnership

Pumunta ka sa doktor na wala sa network para sa isang hindi agarang pagbisita nang kahit minsan sa loob ng nakaraang 12 buwan bago ang iyong pagpapatala sa Partnership

Magtatrabaho sa Partnership ang doktor at sumasang-ayon sa mga kinakailangan sa kontrata at pagbabayad

Nakatutugon ang doktor sa mga pamantayang pampropesyon ng Partnership

Ang doktor ay bahagi ng programang Medi-Cal

Para malaman ang higit pa, tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro sa (800) 863-4155. Maaaring tumawag ang mga user ng TTY sa California Relay Service sa (800) 735-2929 o tumawag sa 711.

Pagtutuli (karaniwan)

Ang Karaniwang pagtutuli ay sakop nang walang Paunang Pag-apruba para sa isang batang wala pang apat (4) na buwang gulang.

Pangangalaga ng Kalusugan sa Tahanan

Kabilang dito ang medikal na pangangalagang nakukuha ninyo sa tahanan. 

Maaari kayong kumuha ng pangangalaga ng kalusugan sa tahanan nang may Paunang Pag-apruba mula sa inyong tagapagbigay ng serbisyo at sa PHC.

Pangangalaga ng Paningin

Karaniwang Pagsusuri ng Mata

Tuwing 24 na buwan o kapag kinakailangan dala ng medikal na dahilan.

 • Mga lense - Tuwing 24 na buwan o kapag kinakailangan dala ng medikal na dahilan.
 • Mga frame - Tuwing 24 na buwan.

  Maaari kayong magpatingin sa sinumang tagapagbigay ng pangangalaga ng paningin na nakakontrata sa PHC. Tingnan ang inyong direktoryo ng tagapagbigay ng serbisyo para sa listahan ng mga nakakontratang tagapagbigay ng serbisyo sa paningin. Hindi kailangan ang rekomendasyon.
Pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip
Kung kailangan mo ng pangangalaga para sa kalusugan ng pag-isip, maaari kang matingnan ng isang tagapagbigay ng kalusugan ng pag-iisip na nakikipagtulungan sa Partnership anumang oras nang hindi na kailangang isangguni. Maaari mong hilingin sa iyong doktor na isangguni ka sa isang espesyalista sa kalusugan ng pag-iisip. Maaari ka ring tumawag sa Carelon Behavioral Health sa (855) 765-9703 o tumawag sa amin sa (800) 863-4155, Lunes – Biyernes, 8 a.m. – 5 p.m. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa (800) 735-2929 o 711. Nakikipagtulungan ang Partnership sa Carelon Behavioral Health para maibigay sa iyo ang mga serbisyong ito. 

Binabayaran para sa iyo ng Partnership ang mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip kung nakakaranas ka ng banayad hanggang katamtamang pagkabalisa, o mayroon kang karamdaman kaugnay ng iyong pag-iisip, emosyon, o pag-uugali. Maaaring kasama sa mga serbisyo ang:

Psychotherapy (terapiya sa pamamagitan ng pag-uusap na maaaring ibigay sa iyo nang mag-isa o bilang bahagi ng grupo) 

Psychological na pagsusuri (mga pagsusuri sa kalusugan ng pag-iisip upang makita kung anong uri ng mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-isip ang mayroon ka) 

Psychiatry (pagbisita sa isang espesyalista sa kalusugan ng pag-iisip na maaaring mag-diagnose ng mga kundisyon at magreseta ng gamot)

Cognitive na terapiya (mga pagsasanay na tumutulong sa iyo na mapabuti ang pansin, memorya, at paglutas ng problema)

Mga serbisyong sisigurado na nakakatulong sa iyo ang iyong gamot 

Mga serbisyo sa lab para sa outpatient

Mga gamot para sa outpatient na hindi saklaw ng benepisyo ng Medi-Cal Rx. Tingnan ang www.medi-calrx.dhcs.ca.gov/home para matuto pa. 

Terapiya para sa pamilya kasama ng hindi bababa sa 2 kamag-anak. Maaaring kabilang sa mga halimbawa ng terapiya para sa pamilya ang: 

Terapiya para sa anak at magulang para sa mga edad na 0 hanggang 5 taong gulang (mga pagbisita upang matulungan ang mga magulang/tagapag-alaga na pagandahin ang relasyon nila sa kanilang mga sanggol o ibsan ang stress)

Interaktibong terapiya para sa magulang at anak para sa mga edad na 2 hanggang 12 taong gulang (mga pagbisita upang matulungan ang mga magulang/tagapag-alaga at mga anak nila na may problema sa kanilang mga emosyon o pag-uugali)

Cognitive-behavioral na terapiya para sa magkarelasyon na nasa hustong gulang (mga pagbisita ng mga magkarelasyon) 

Kung ipapakita ng iyong mga pagbisita para sa kalusugan ng pag-iisip na kailangan mo ng espesyal na pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip, maaaring isangguni ka ng iyong doktor o tagapagbigay ng kalusugan ng pag-iisip sa plano sa kalusugan ng pag-iisip ng county para matanggap mo ang pangangalagang kailangan mo.

Pangangalaga sa Pagbubuntis at Bago Manganak

Maaari kayong kumuha ng pangangalaga habang kayo ay buntis at matapos maisilang ang inyong sanggol.

Matutulungan kayo ng inyong PCP na kumuha ng pangangalaga sa pagbubuntis at bago manganak o irerekomenda kayo sa isang tagapagbigay ng serbisyo na espesyalisado sa pangangalaga sa pagbubuntis at bago manganak.

Tawagan ang Magkasama sa Paglaki na Programa sa Pagbubuntis (GTPP) ng PHC sa 800-809-1350 upang magpatulong sa inyong pangangalaga sa pagbubuntis.

Makakakuha kayo ng karagdagang tulong, tulad ng mga gift certificate para sa pagpunta sa inyong mga appointment para sa pangangalaga sa pagbubuntis.

Pangangalagang Espesyalidad

Kabilang dito ang pangangalagang nakukuha ninyo mula sa isang tagapagbigay ng espesyalidad, tulad ng isang cardiologist, podiatrist, o oncologist.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP upang kumuha ng pangangalagang espesyalidad.

Pangangalagang Skilled Nursing

Kabilang dito ang mga serbisyong kailangan ninyo kapag kayo ay nasa isang pasilidad ng skilled nursing.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP at PHC upang kumuha ng pangangalagang skilled nursing.

Pang-inpatient na Pangangalaga sa Ospital

Kabilang dito ang medikal na pangangalaga kapag na-admit kayo sa ospital.

Kung ang pagpapaospital ay inayos ng inyong tagapagbigay ng serbisyo, kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.

Hindi kailangan ang Paunang Pag-apruba kapag na-admit kayo sa ospital para sa isang emergency. Sa sandaling mapatatag ang inyong kalusugan, kailangang humingi ang inyong tagapagbigay ng serbisyo sa PHC ng Paunang Pag-apruba para sa pangangalaga "matapos mapatatag ang kondisyon".

Podiatry (pangangalaga ng paa mula sa isang doktor ng podiatry)

Ang mga serbisyong podiatry ay sakop kapag kinakailangan dala ng medikal na dahilan. Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP.

Programang Medi-Cal Dental (Mga Serbisyo sa Ngipin)

Sinasaklaw ang mga serbisyo sa ngipin sa pamamagitan ng Programang Medi-Cal Dental. Kung mayroon kang mga tanong o gustong matuto nang higit pa tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tawagan ang Programang Medi-Cal Dental sa (800) 322-6384. Tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa (800) 735-2922 o 711. Maaari mo ring bisitahin ang website ng Programang Medi-Cal Dental o ang website ng Smile California.

Transportasyon - Hindi pang-emergency na medikal

Maaari kayong gumamit ng hindi pang-emergency na medikal na transportasyon (NEMT) kapag hindi kayo makapunta sa inyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi, at binabayaran ng plano ang inyong medikal o pisikal na kondisyon. Ang NEMT ay isang ambulansiya, litter van o wheelchair van. Ang NEMT ay hindi isang kotse, bus, o taxi. Pinahihintulutan ng PHC ang pinakamababang halaga ng NEMT para sa inyong mga medikal na pangangailangan kapag kailangan ninyo ng masasakyan papunta sa inyong appointment. Ibig sabihin nito, halimbawa, na kung maaari kayong ihatid ng isang wheelchair van, hindi magbabayad ang PHC para sa isang ambulansiya. Ang NEMT ay magagamit kapag:

 • Medikal na kinakailangan;
 • Hindi kayo makagamit ng bus, taxi, kotse o van upang pumunta sa inyong appointment;
 • Hiningi ng isang tagapagbigay ng serbisyo ng PHC; at
 • Unang inaprubahan ng PHC.

  Upang humingi ng NEMT, pakitawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa (800) 809-1350 nang hindi bababa sa isang araw ng trabaho (Lunes-Biyernes) bago ang inyong appointment. O tumawag sa lalong madaling panahon kapag mayroon kayong agarang appointment. Mangyaring siguraduhing hawak ninyo ang inyong ID card bilang miyembro kapag tatawag kayo. Mga limitasyon ng NEMT: Maaari ninyong gamitin ang NEMT kung natutugunan ninyo ang mga takda sa itaas.

  Ano Ang Hindi Naaangkop? Pagpunta sa inyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, taxi, o eroplano. Hindi ibibigay ang transportasyon kung ang serbisyo ay hindi sakop ng PHC. May listahan ng mga sakop na serbisyo sa handbook ng miyembro na ito. Kung dinadala kayo mula sa isang ospital tungo sa isang Pasilidad ng Skilled Nursing (tinatawag ding Pangmatagalang Pangangalaga) hindi kailangan ng inyong tagapagbigay ng serbisyo ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC. Kung ang transportasyon ay para sa ibang dahilan, kailangan ng inyong tagapagbigay ng serbisyo ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.
 • Ang hindi pang-emergency na medikal na transportasyon ay sakop nang may Paunang Pag-apruba mula sa PHC para sa transportasyon tungo sa alinmang sakop na serbisyo ng Medi-Cal. Kabilang dito ang ilang serbisyo na hindi ipinagkakaloob ng PHC. Ang ilang halimbawa ay:
 • Espesyalidad na pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip na ipinagkakaloob ng inyong Tinitirhang County (kung inireseta ng inyong tagapagbigay ng espesyalidad na pangangalaga ng kalusugan ng pag-iisip)
 • Pangangalaga ng ngipin na ipinagkakaloob ng inyong dentista (kung inireseta ng inyong tagapagbigay ng serbisyo sa ngipin)
 • Dialysis na ipinagkakaloob sa isang dialysis center (kung inireseta ng inyong tagapagbigay ng serbisyo)

  Gastos ng Miyembro: Walang gastos kapag ang transportasyon ay pinahintulutan ng PHC.
Transportasyon - Hindi-medikal

Para sa hindi medikal na transportasyon na papunta at mula sa mga sakop ng PHC na mga appointment/serbisyo, mag-click dito.