Direktoryo ng Provider

Hayaan ninyong tulungan namin kayong maghanap ng Doktor, Laboratoryo,
o Botika

Mahalaga para sa kalusugan ninyo ang pagpili sa tamang doktor o botika. Tutulungan kayo ng direktoryo ng provider na maghanap ng doktor sa inyong lugar. Maaari rin kayong maghanap ng iba pang mga provider, kabilang ang mga botika, laboratoryo, at ospital na malapit sa inyo.

​Mag-click dito para tingnan ang mga direktoryong pwedeng i-print

 

May nakita ba kayong mali sa Direktoryo ng Provider?

Если вы полагаете, что в справочнике есть ошибка, напишите нам под адресу электронной почты PHCDirectory@partnershiphp.org или позвоните по номеру (800) 863-4155.

Если у вас есть вопросы или вам нужен экземпляр Справочника поставщиков медицинских услуг, обращайтесь в Отдел обслуживания участников плана по телефону (800) 863-4155. Пользователям TTY: Набирайте номер службы California Relay Service (800) 735-2929 или номер 711.

 

 Mga DoktorMag-click dito para mahanap ang mga serbisyong ito:

  • Provider ng pangunahing pangangalaga (PCP o ang iyong pangunahing doktor)
  • Espesyalista (isang doktor na gumagamot sa ilang uri ng mga problema sa pangangalagang pangkalusugan)

Pagpapalit ng iyong PCP 

Kung gusto mong palitan ang iyong PCP o grupong medikal, maaari kang pumili ng bago mula sa Direktoryo ng Provider ng Partnership. Kapag nakapili ka na ng bagong PCP, sabihin sa amin sa pagtawag sa 
(800) 863-4155. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa (800) 430-7077 o 711. Ia-update ng aming tauhan ang iyong mga rekord at padadalhan ka ng bagong ID card
.

Kung mayroon kang tanong tungkol sa kung saan sinanay ang iyong doktor, maaari kang matuto pa sa pamamagitan ng pagpunta website ng Medical Board of California sa www.mbc.ca.gov sa ilalim ng License Search. Maaari ka ring tumawag sa mga Serbisyo sa Miyembro ng Partnership sa (800) 863-4155.

Direktang makipag-ugnayan sa opisina ng provider para sa kasalukuyang practitioner at mga kakayahan sa wika ng tauhan ng opisina.


 

 Kalusugan   ng Pag-iisip

 

Mag-click dito para maghanap sa online na Direktoryo ng Carelon Behavioral Health Provider.

Nakikikontrata ang Partnership sa Carelon Behavioral Health para sa pangangalaga ng banayad hanggang sa katamtamang kalusugan ng pag-iisip.

O tawagan ang Carelon Behavioral Health sa 
(855) 765-9703 para humingi ng impormasyon sa mga available na provider ng kalusugan ng pag-iisip, o para sa mga karaniwang tanong tungkol sa mga serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip.

 Mga
 Pasilidad


Mag-click dito para hanapin ang mga sumusunod na serbisyo:

  • Mga Site ng Primary Care
  • Mga Site ng Specialty Care
  • Ospital
  • Laboratoryo
  • Medikal na Kagamitan at mga Supply
  • At Marami Pa 

 Mga BotikaSimula Enero 1, 2022, ang benepisyo ng inyong botika ay ibibigay sa pamamagitan ng Department of Health Care Services (DHCS) sa halip ng Partnership HealthPlan of California. Sasaklawin ng Medi-Cal Rx ang mga gamot na inirereseta sa inyo. Maaari kayong tumawag sa Medi-Cal Rx Call Center sa (800) 977-2273, 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo, o 711 para sa TTY, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kung kailangan ninyo ng tulong sa paghanap ng botika, maaari ninyong gamitin ang Pharmacy Locator online sa
www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov.

For more information click here.
 Pangangalaga ng

 Paningin


Nakikikontrata ang Partnership sa Vision Service Plan (VSP) para sa mga serbisyo sa paningin.

Para maghanap ng provider na nag-aalok ng mga karaniwang serbisyo sa paningin na sakop ng Partnership, pakigamit ang link sa ibaba, at piliin ang "Medicaid" sa ilalim ng "Doctor Network".  O maaari ninyong tawagan ang VSP sa (800) 438-4560.

Mag-click dito para maghanap sa online na Direktoryo ng VSP Provider.