Taong May Kapansanan sa Paningin at Pandinig

​Mga serbisyo para sa taong may kapansanan sa paningin

Upang matanggap ang inyong materyal ng miyembro sa malaking letra o audio, makipag-ugnayan sa Member Services Department ng PHC sa (800) 863-4155. Magagamit ang mga bersiyon ng Braille ng mga miyembro na kapansanan sa paningin at pandinig.

Mga serbisyo para sa taong may kapansanan sa pandinig at paningin

Maaari kayong makipag-ugnayan sa ember Services Department ng PHC sa pamamagitan ng California Relay Service (TTY) sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 735-2929 o tumawag sa 711.

Para sa impormasyon tungkol sa pag-interpret ng sign language, makipag-ugnayan sa aming Member Services Department sa (800) 863-4155.