Paunawa tungkol sa mga Patakaran sa Pagkapribado

INILALARAWAN NG PAUNAWA NA ITO KUNG PAANO MAAARING MAGAMIT AT MAISIWALAT ANG MEDIKAL NA IMPORMASYON TUNGKOL SA INYO AT KUNG PAANO KAYO MAGKAKAROON NG ACCESS SA IMPORMASYONG ITO. PAKIBASA ITO NANG MABUTI.​

Petsa na Magkakabisa ang Paunawa na ito

​Ang paunawa na ito ay na-update at magkakaroon ng bisa sa Enero 18, 2018.

Bakit ko natatanggap ang Paunawa na ito?

Inaatasan ng batas ang Partnership HealthPlan of California na bigyan kayo ng sapat na paunawa tungkol sa mga paggamit at pagsisiwalat sa inyong protektadong impormasyon na gusto naming gawin, at ang mga karapatan ninyo at ang aming mga legal na tungkulin at na abisuhan kayo kasunod ng paglabag sa inyong hindi ligtas na impormasyong pangkalusugan kung saan ang inyong protektadong impormasyong pangkalusugan (PHI) ang pinag-uusapan. Ang PHI ay impormasyon sa kalusugan na naglalaman ng mga tagatukoy, tulad ng inyong pangalan, numero sa Social Security, o iba pang impormasyon na nagbubunyag kung sino kayo.

Sumasang-ayon kaming sundin ang mga takda ng Paunawa na ito tungkol sa mga Patakaran sa Pagkapribado. May karapatan din kaming palitan ang mga takda ng paunawa na ito kung kinakailangan, at na gumawa ng bagong paunawa na iiral sa lahat ng impormasyong pangkalusugan na itinatabi namin. Kung kailangan naming gumawa ng anumang mga pagbabago, ilalagay namin ito sa aming web site at aabisuhan kayo sa pamamagitan ng sulat sa aming susunod na taunang sulat sa inyo sa address ninyo na nasa aming mga talaan. Kung natanggap ninyo ang paunawa na ito sa elektronikong paraan, may karapatan kayong humingi ng nakasulat sa papel na kopya mula sa amin sa anumang oras.

Paano ginagamit at isinisiwalat ng Partnership HealthPlan of California (PHC) ang aking impormasyong pangkalusugan?

Ang PHC ay nagtatabi ng mga rekord ng kalusugan tungkol sa inyo, kabilang ang inyong kasaysayan ng mga claim, impormasyon sa pagpapatala sa planong pangkalusugan, mga rekord sa pamamahala ng kaso, at mga paunang awtorisasyon para sa paggamot na tinatanggap ninyo. Ginagamit at isinisiwalat namin ang impormasyong ito sa iba para sa mga sumusunod na dahilan:

 • Paggamot. Ginagamit ng PHC ang inyong impormasyong pangkalusugan upang ayusin ang inyong pangangalagang pangkalusugan, at isinisiwalat namin ito sa mga ospital, klinika, doktor at iba pang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang bigyan sila ng pagkakataong ipagkaloob sa inyo ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan. 
 • Bayad. Ginagamit at isinisiwalat ng PHC ang inyong impormasyong pangkalusugan para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na natatanggap ninyo, kabilang ang pagpapasya sa inyong pagiging kwalipikado para sa mga benepisyo, at sa pagiging kwalipikado ng inyong tagapagbigay ng serbisyo para sa bayad. Halimbawa, ipinagbibigay-alam namin sa mga tagapagbigay ng serbisyo na kayo ay miyembro ng aming plano, at sinasabi sa kanila ang inyong mga kwalipikadong benepisyo.
 • Mga pagpapatakbo ng pangangalagang pangkalusugan. Ginagamit at isinisiwalat ng PHC ang inyong impormasyong pangkalusugan ayon sa kinakailangan upang mapatakbo namin ang aming planong pangkalusugan. Halimbawa, ginagamit namin ang impormasyon ng aming mga miyembro tungkol sa mga claim para sa pagsasagawa ng pagtatasa ng kalidad at gawaing pagpapahusay, mga gawain para sa kaligtasan ng pasyente, mga gawain sa pamamahala ng negosyo at pangkalahatang administratibong gawain, at pagrerepaso sa kahusayan o mga kwalipikasyon ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

Para sa mga layunin ng underwriting o kaparehong layunin, tulad ng premium rating o iba pang mga gawaing nauugnay sa paglikha, pagpapanibago o pagpapalit ng kontrata ng insurance o mga benepisyo sa kalusugan ayon sa hinihingi ng batas, ngunit hindi maaaring kasama ang genetic na impormasyon.

 • Mga Kasamahan sa Negosyo. Maaaring makipagkontrata ang PHC sa mga kasamahan sa negosyo para isagawa ang mga partikular na tungkulin o gawain para sa amin, tulad ng pagpapadali sa pagpapalitan ng impormasyon sa kalusugan, kung saan ang inyong impormasyon sa kalusugan ay madaling ma-a-access ng inyong mga doktor o para magbigay ng mga paalala tungkol sa appointment.
 • Pagpapalitan ng Impormasyon sa Kalusugan (HIE). Ang PHC ay nakikilahok sa maraming Pagpapalitan ng Impormasyon sa Kalusugan (mga HIE), na nagpapahintulot sa mga tagapagbigay ng serbisyo na ikoordina ang pangangalaga at magbigay sa aming mga miyembro ng mas mabilis na access. Tumutulong ang mga HIE sa mga tagapagbigay ng serbisyo at opisyal ng kalusugan ng publiko sa paggawa ng mga napaliwanagang desisyon, pag-iwas sa nadodobleng pangangalaga (tulad ng mga pagsusuri), at pagbabawas sa posibilidad ng mga medikal na pagkakamali. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa isang HIE, maaaring ibahagi ng PHC ang inyong impormasyong sa kalusugan sa iba pang mga tagapagbigay ng serbisyo at kalahok ayon sa pinahihintulutan ng batas. Kung hindi ninyo gustong maibahagi ang inyong medikal na impormasyon sa HIE, kailangan ninyong gawin ang kahilingang ito sa PHC mismo. Sasabihin sa inyo ng seksyon sa ibaba na ‘Mga Indibidwal na Karapatan’ kung paano.

(Tandaan: Sa ilang sitwasyon, maaaring hindi puwedeng isiwalat ang inyong impormasyon sa kalusugan. Halimbawa, ang diagnosis at paggamot sa kalusugan ng pag-iisip, diagnosis o paggamot para sa sobrang paggamit ng droga o alak, at STD; pagkontrol sa pagbubuntis; o mga resulta ng pagsusuri sa HIV ay itinuturing lahat bilang ‘Mga Protektadong Rekord’ at kailangan ang inyong direktang awtorisasyon para maibahagi.

Mag-click dito para sa Pagpapalitan ng Impormasyon sa Kalusugan (HIE) form para sa Hindi Pagsali/Pagsali ng Miyembro  

Kapag nagtatrabaho para magproseso ng bayad, magbigay ng pangangalaga sa aming mga miyembro, o sa aming mga pang-araw-araw na pagpapatakbo, maaaring isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan sa aming mga kontratista. Bago kami gumawa ng anumang mga pagsisiwalat para sa bayad o mga layunin sa pagpapatakbo, kumukuha kami ng kasunduan sa kompidensiyalidad mula sa bawat kontratista. Halimbawa, ang mga kompanyang nagbibigay o nagmementena sa aming mga serbisyo sa computer ay maaaring magkaroon ng access sa impormasyon sa kalusugan habang ipinagkakaloob nila ang mga serbisyo. Nagsisikap ang PHC upang siguraduhin na ang aming mga tagapagbigay ng serbisyo ay kaunti lamang ang kontak sa inyong impormasyon sa kalusugan hangga’t maaari.

Komunikasyon at Pagbebenta: Hindi gagamitin ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan para sa mga layunin ng pagbebenta kung saan tumatanggap kami ng bayad nang wala kayong paunang nakasulat na awtorisasyon. Maaari naming gamitin ang inyong impormasyon sa kalusugan para sa mga layuning pamamahala ng kaso o koordinasyon ng pangangalaga at mga kaugnay na tungkulin nang wala kayong awtorisasyon. Maaari kaming magbigay ng mga paalala tungkol sa appointment o muling pagpapapuno ng reseta o ilawaran ang isang produkto o serbisyo na kabilang sa inyong plano ng benepisyo, tulad ng aming network ng tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan. Maaari din naming talakayin ang mga produkto o serbisyong nauugnay sa kalusugan na available sa inyo na nagdaragdag ng halaga, ngunit hindi bahagi ng inyong plano ng benepisyo.

Pagbebenta sa inyong impormasyon sa kalusugan: Hindi namin ibebenta ang inyong impormasyon sa kalusugan nang wala kayong naunang nakasulat na awtorisasyon.

Maaari bang mailabas ang aking impormasyon sa kalusugan nang wala akong permiso?

Oo, maaari naming isiwalat ang impormasyon sa kalusugan nang wala kayong awtorisasyon sa mga ahensiya ng pamahalaan at mga pribadong indibidwal at organisasyon sa iba't ibang pangyayari kung saan inaatasan o pinahihintulutan kami ng batas na gawin ito. Ang ilang partikular na impormasyon sa kalusugan ay maaaring napapasailalim sa mga paghihigpit ng batas ng pamahalaang pederal o estado na maaaring maglimita o pumigil sa ilang mga paggamit o pagsisiwalat. Halimbawa, may mga espesyal na paghihigpit sa pagsisiwalat ng impormasyon sa kalusugan na nauugnay sa katayuan sa HIV/AIDS, genetic na impormasyon, paggamot sa kalusugan ng pag-iisip, mga kapansanan sa pagdebelop, at paggamot para sa pang-aabuso ng droga o alak. Sinusunod namin ang mga paghihigpit na ito sa aming paggamit ng inyong impormasyon sa kalusugan.

Kabilang ang mga sumusunod sa mga halimbawa ng mga uri ng pagsisiwalat na maaaring kailangan o pinahihintulutan kaming gawin nang wala kayong awtorisasyon:

 • Kapag Hinihingi ng Batas: Isisiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan kapag inatasan ng anumang batas ng pamahalaang pederal, estado o lokal na gawin ito
 • Kapag may mga Panganib sa Kalusugan ng Publiko: Maaaring isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan:
  • Sa mga awtoridad sa kalusugan ng publiko o iba pang mga awtorisadong tao kaugnay sa mga gawain para sa kalusugan ng publiko, tulad ng pagpigil o pagkontrol sa karamdaman, pinsala o kapansanan o sa pagsasagawa ng pagbabantay o pag-iimbestiga sa kalusugan ng publiko
  • Upang mangolekta ng impormasyon o mag-ulat ng mga masasamang pangyayari na nauugnay sa kalidad, kaligtasan o pagiging epektibo ng mga produkto o gawaing pinangangasiwaan ng FDA
  • Upang Mag-ulat ng Pang-aabuso, Pagpapabaya, o Karahasan sa Tahanan: Inaatasan ang PHC na abisuhan ang mga ahensiya ng pamahalaan kung naniniwala kami na ang isang miyembro ay biktima ng pang-aabuso, pagpapabaya o karahasan sa tahanan.

Kaugnay ng mga Prosesong Pangkorte at Pang-administratibo: Maaaring isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan habang ginagawa ang anumang prosesong pangkorte o pang-administratibo bilang tugon sa isang kautusan ng korte o administratibong hukuman tulad ng hayagang pinahintulutan ng naturang kautusan o bilang tugon sa isang subpoena, discovery request o iba pang prosesong naaayon sa batas, ngunit kapag gagawa lamang ang PHC ng makatwirang pagsisikap upang abisuhan kayo tungkol sa kahilingan o kumuha ng kautusang pumoprotekta sa inyong impormasyong pangkalusugan.

Para sa mga Layuning Pagpapatupad ng Batas:

 • Ayon sa hinihingi ng batas para sa pag-uulat ng mga partikular na uri ng sugat o iba pang mga pinsala sa katawan alinsunod sa isang kautusan ng korte, warrant, subpoena, summons o kaparehong proseso
 • Para sa layuning pagtukoy o paghahanap ng suspek, taong takas sa batas, mahalagang saksi o nawawalang tao
 • Sa ilalim ng mga partikular na limitadong pangyayari, kapag kayo ay biktima ng isang krimen
 • Sa isang opisyal na tagapagpatupad ng batas kung hinihinala ng PHC na ang inyong pagkamatay ay resulta ng kriminal na gawain kabilang ang kriminal na gawain sa PHC
 • Sa isang emergency upang mag-ulat ng krimen

Para sa Donasyon ng Organ, Mata o Tissue: Maaaring gamitin o isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan sa mga organisasyong nangangalap ng organ o iba pang mga entidad na gumagawa ng pangangalap, pag-iimbak at pagta-transplant ng mga organ, mata o tissue para sa layuning pagpapadali sa donasyon at pagta-transplant.

Kung Magkaroon ng Seryosong Banta sa Kalusugan at Kaligtasan: Kung naaayon sa naaangkop na batas at mga etikal na pamantayan ng kilos at pag-uugali, maaaring isiwalat ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan kung naniniwala ang PHC nang may mabuting layunin, na ang ganoong pagsisiwalat ay kinakailangan upang maiwasan o mabawasan ang seryoso o napipintong panganib sa inyong kalusugan o kaligtasan o sa kalusugan at kaligtasan ng publiko.

Para sa mga Natukoy na Tungkulin ng Pamahalaan: Maaaring magsiwalat ang PHC sa mga awtorisadong opisyal ng pederal na pamahalaan sa mga gawain kaugnay ng pambansang seguridad o para sa pagbibigay ng mga serbisyong pangprotekta sa mga opisyal.
Para sa Bayad-Pinsala sa mga Manggagawa: Maaaring ilabas ng PHC ang inyong impormasyon sa kalusugan para sa bayad-pinsala sa manggagawa o mga kaparehong programa.

Sa isang Koreksiyonal na Institusyon o Opisyal sa Pagpapatupad ng Batas: Kung kayo ay bilanggo sa isang koreksiyonal na institusyon o nasa ilalim ng kustodiya ng isang opisyal sa pagpapatupad ng batas, maaari naming ibigay ang impormasyon sa kalusugan tungkol sa inyo sa institusyon o sa opisyal

Sa iba pang mga ahensiyang nangangasiwa ng mga programa ng pamahalaan sa mga benepisyong pangkalusugan, ayon sa pinahintulutan o hinihingi ng batas

Para sa mga Layunin ng Imyunisasyon: Sa isang paaralan, tungkol sa isang miyembro na isang estudyante o nagbabalak na maging estudyante ng paaralan, ngunit kapag lamang: (1) ang impormasyong isinisiwalat ay limitado sa katibayan ng imyunisasyon; (2) ang paaralan ay inaatasan ng Estado o ng iba pang batas na magkaroon ng ganoong katibayan ng imyunisasyon bago tanggapin ang miyembro; at (3) may nakadokumentong pagsang-ayon ng miyembro o ng tagapag-alaga ng miyembro.

Para sa mga Layuning Pagtulong sa Panahon ng Sakuna: Maaaring isiwalat ng PHC sa isang publiko o pribadong entidad na pinahintulutan ng batas o ng charter nito na tumulong sa mga gawaing pagtulong sa panahon ng sakuna. 

Para sa mga Layunin ng Pananaliksik: Maaaring gamitin o isiwalat ng PHC ang protektadong impormasyon sa kalusugan para sa mga layunin ng pananaliksik.

Maaari bang makatanggap ng impormasyon tungkol sa akin ang ibang mga tao na nakikibahagi sa aking pangangalaga?

​Oo, maaari naming ibigay ang impormasyon sa kalusugan sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na kabahagi sa inyong pangangalaga, o na siyang nagbabayad para sa inyong pangangalaga, hangga't ipinapasiya namin na kinakailangan ito para sa kanilang pakikibahagi maliban kung tiyakan ninyong hingin sa amin na huwag gawin ito at sasang-ayon kami sa kahilingang iyon. Kabilang dito ang pagtugon sa mga pagtatanong sa telepono tungkol sa katayuan ng pagiging kwalipikado at claim.

BUKOD SA NAKASAAD SA ITAAS, HINDI ISISIWALAT NG PHC ANG INYONG IMPORMASYON SA KALUSUGAN MALIBAN KUNG MAYROON KAYONG NAKASULAT NA AWTORISASYON. KUNG KAYO O ANG INYONG KINATAWAN AY MAGBIBIGAY-PAHINTULOT SA PHC NA GAMITIN O ISIWALAT ANG INYONG IMPORMASYON SA KALUSUGAN, MAAARI NINYONG BAWIIN ANG AWTORISASYONG IYON NANG PASULAT SA ANUMANG ORAS.

May mga sitwasyon ba na hindi ilalabas ang aking impormasyong pangkalusugan?

Hindi namin pahihintulutan ang iba pang mga paggamit at pagsisiwalat sa inyong impormasyon sa kalusugan nang wala kayong nakasulat na permiso, o awtorisasyon na maaari ninyong bawiin sa anumang oras sa paraang inilalarawan sa aming form ng awtorisasyon.

Maliban ayon sa nakalarawan sa itaas (Paano ginagamit at isinisiwalat ng Partnership HealthPlan of California ang aking impormasyon sa kalusugan), ang mga pagsisiwalat ng psychotherapy notes, ang pagbebenta at pagtitinda ng inyong impormasyon ay nangangailangan ng inyong nakasulat na awtorisasyon at isang pahayag na maaari ninyong bawiin ang awtorisasyon sa anumang oras nang pasulat.

ANG INYONG MGA INDIBIDWAL NA KARAPATAN

ANG INYONG MGA INDIBIDWAL NA KARAPATAN
Ano ang mga karapatan ko bilang miyembro ng PHC?

Bilang miyembro ng PHC, nasa inyo ang mga sumusunod na karapatan pagdating sa inyong impormasyon sa kalusugan:

 • Hingin sa amin na higpitan ang mga partikular na paggamit at pagsisiwalat sa inyong impormasyon sa kalusugan. Hindi inaatasan ang PHC na sumang-ayon sa anumang mga paghihigpit na hinihingi ng mga miyembro nito maliban kung ang pagsisiwalat ay para sa layuning pagsasagawa ng bayad o mga pagpapatakbo sa pangangalagang pangkalusugan at ang kahilingan ay para lamang sa isang bagay o serbisyo para sa pangangalagang pangkalusugan, at ang (mga) serbisyo ay binayaran na ninyo o ng ibang tao bukod sa PHC mula sa sariling bulsa.
 • May karapatan kayong mag-opt out sa isang HIE kung hindi ninyo gusto na pahintulutan ang mga tagapagbigay ng serbisyong kabahagi sa inyong pangangalagang pangkalusugan na ibahagi ang inyong impormasyon sa kalusugan sa elektronikong paraan. Upang mag-opt out, kailangan ninyong magsumite ng form para sa Pag-Opt Out/ Pag-Opt In sa Pagpapalitan ng Impormasyon sa Kalusugan. Pagkatanggap sa inyong kahilingan, patuloy na gagamitin at isisiwalat ang inyong impormasyon sa kalusugan alinsunod sa Paunawa tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado ng HIPAA na ito at sa batas, ngunit hindi na makukuha ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng aming (mga) HIE.
 • Kailangan ninyong ibigay ang inyong pahintulot na tingnan ng mga tagapagbigay ng serbisyo ang Delikadong Impormasyon sa Kalusugan sa pamamagitan ng aming mga HIE. Kabilang sa Delikadong Impormasyon sa Kalusugan ang diagnosis at paggamot sa kalusugan ng pag-iisip, diagnosis o paggamot para sa sobrang paggamit ng droga o alak, at STD; pagkontrol ng pagbubuntis; o mga resulta ng pagsusuri sa HIV. Isisiwalat ng PHC ang Delikadong Impormasyon sa Kalusugan kapag pahihintulutan ninyo ito sa pamamagitan ng Pag-Opt In para sa Delikadong Impormasyon sa Kalusugan sa Form ng Pag-Opt Out/ Pag-Opt In ng Miyembro sa HIE para sa Delikadong Protektadong Impormasyon sa Kalusugan. Magpapahintulot ang pag-opt in upang ang impormasyong ito ay makita ng aming mga tagapagbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng aming (mga) HIE.
 • Tumanggap ng mga kompidensiyal na komunikasyon mula sa PHC sa isang partikular na numero ng telepono, P.O. Box, o iba pang address na sasabihin ninyo sa amin.
 • Upang tingnan at kopyahin ang alinman sa inyong mga rekord sa kalusugan na itinatabi ng PHC tungkol sa inyo, kabilang ang mga rekord sa billing, kailangan naming matanggap ang inyong nakasulat na kahilingan. Sasagutin namin ang inyong kahilingan sa loob ng 30 araw. Maaari kaming maningil ng bayad para sa gastos sa pagkopya, pagtitipon at pagpapakoreo ng inyong mga rekord, ayon sa naaangkop. Maaari din ninyong hilingin sa PHC na ipadala ang impormasyon nang direkta sa ibang tao kung nilagdaan ninyo ang inyong nakasulat na kahilingan at malinaw na tinutukoy ang itinalagang tao at kung saan ipadadala ang impormasyon. Sa ilang sitwasyon, maaari naming itanong kung sumasang-ayon kayong tanggapin ang isang buod o pagpapaliwanag ng hinihinging impormasyon at sa anumang bayarin na maaaring ipataw upang gawin ito. Sa ilalim ng mga partikular na pangyayari, maaaring hindi aprubahan ng PHC ang inyong kahilingan. Kung tinanggihan ang inyong kahilingan, sasabihin namin sa inyo ang dahilan sa pamamagitan ng sulat. May karapatan kayong iapela ang hindi pag-apruba.
 • Kung inaakala ninyong mali ang impormasyon sa aming mga rekord, may karapatan kayong hingin sa amin na amiyendahan ang mga rekord. Maaari naming hindi aprubahan ang inyong kahilingan sa mga partikular na pangyayari. Kung hindi inaprubahan ang inyong kahilingan, may karapatan kayong magsumite ng pahayag para maisama ito sa rekord.
 • May karapatan kayong tumanggap ng ulat ng mga hindi karaniwang pagsisiwalat na ginawa namin sa inyong impormasyon sa kalusugan, hanggang sa anim na taon bago ang petsa ng inyong kahilingan. Ang mga hindi karaniwang pagsisiwalat ay hindi kinabibilangan, halimbawa, ng mga pagsisiwalat para isagawa ang paggamot, pagbabayad, pagpapatakbo sa pangangalagang pangkalusugan, mga pagsisiwalat na ginawa nang mayroon kayong awtorisasyon; mga pagsisiwalat na ginawa ninyo; at mga partikular na iba pang pagsisiwalat. May karapatan kayo sa isang listahan ng pagsisiwalat sa alinmang 12-buwang panahon nang walang bayad. Kung hihingi kayo ng karagdagang listahan sa loob ng mas mababa sa 12 buwan pagkatapos, maaari namin kayong singilin ng bayad.
Paano ko gagamitin ang mga karapatang ito?

Maaari ninyong gamitin ang alinman sa inyong mga karapatan sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na kahilingan sa aming Opisyal sa Pagkapribado sa address sa ibaba. Upang padaliin ang pagpoproseso sa inyong kahilingan, hinihikayat namin kayo na gamitin ang aming form ng kahilingan, na makukuha ninyo mula sa aming Internet website sa www.partnershiphp.org o sa pamamagitan ng pagtawag sa amin sa numero ng telepono sa ibaba. Maaari din kayong kumuha ng kumpletong pagpapahayag sa inyong mga karapatan, kabilang ang aming mga pamamaraan para sa pagtugon sa mga kahilingan na gamitin ang inyong mga karapatan, sa pamamagitan ng pagtawag o pagsulat sa Opisyal sa Pagkapribado sa address sa ibaba.

Pangangalaga at Pagbibigayng Impormasyong Pangkalusugan ngMiyembro


Pahintulot upang Ilabas ang Medikal na Impormasyon

Gagamitin ng mga miyembro ang form na ito kapag gusto nilang ilabas ng PHC ang partikular na impormasyon para sa tiyak na layunin para sa isang nakatakdang haba ng panahon.Click here


Pagtatalaga ng Awtorisadong Kinatawan

Gagamitin ng mga miyembro ang form na ito kapag gusto nilang tumulong ang isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o ibang tao sa paggawa ng mga desisyon sa pangangalaga ng kalusugan.Click here


Form ng Itinalagang Personal na Kinatawan

Ginagamit ang form na ito kapag, ayon sa pagpapatakbo ng batas, isang tao ang may legal na kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon sa pangangalaga ng kalusugan para sa isang miyembro. Click here

Paano ako maghahain ng reklamo kung nalabag ang aking mga karapatan sa pagkapribado?

Bilang miyembro ng PHC, kayo o ang inyong personal na kinatawan ay may karapatang maghain ng reklamo sa aming Opisyal sa Pagkapribado kung naniniwala kayong nalabag ang inyong mga karapatan sa pagkapribado. Kayo o ang inyong kinatawan ay kailangang magbigay sa amin ng espesipikong nakasulat na impormasyon upang suportahan ang inyong reklamo; tingnan ang impormasyong pangkontak sa ibaba.

Hinihikayat kayo ng PHC na kontakin kami kung mayroon kayong anumang ikinababahala tungkol sa pagkapribado ng inyong impormasyon. Hindi kayo gagantihan ng PHC sa anumang paraan para sa paghahain ng reklamo. Ang paghahain ng reklamo ay hindi makakaapekto nang masama sa kalidad ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na natatanggap ninyo bilang miyembro ng PHC.

Kontakin kami sa:

Address sa koreo: Partnership HealthPlan of California
                             Attn: Privacy Officer
                             4665 Business Center Drive
                             Fairfield, CA 94534

Numero ng Telepono: (800) 863-4155 o TTY/TDD (800) 735-2929 o tumawag sa 711

Ang Hot-Line ng Reklamo sa PHC ay (800) 601-2146 at bukas ito 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo

Departamento ng mga Serbisyo sa Pangangalagang Pangkalusugan sa California:

DHCS Privacy Officer
1501 Capitol Avenue, MS 4721
P.O. Box 997413
Sacramento, CA 95899-7413

Phone: (916) 445-4646
Email to Privacyofficer@dhcs.ca.gov
TTY/TDD: (877) 735-2929

Maaari kayong maghain ng reklamo sa Departamento ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng Estados Unidos sa:

Centralized Case Management Operations
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, S.W.
Room 509F HHH Bldg.
Washington, D.C. 20201

Mag-email sa OCRComplaint@hhs.gov
Telepono: (877) 696-6775
O bisitahin ang http://www.hhs.gov/hipaa/filing-a-complaint/complaint-process/index.html