Paunang Pahintulot

Dapat aprubahan ng PHC ang ilang serbisyong medikal, kagamitang medikal, medikal na supply at/o mga gamot bago ninyo makuha ang mga ito. Nangangahulugan ang paunang pahintulot na kapwa sumasang-ayon ang inyong doktor at ang PHC na ang mga serbisyong inyong makukuha kinakailangang medikal.

Kung kailangan ninyo ng isang bagay na nangangailangan ng paunang pahintulot, ipapadala sa amin ng provider ng pangangalagang pangkalusugan ang isang form na Treatment Authorization Request (o "TAR" sa maikli). Alam ng inyong provider kung aling serbisyo ang nangangailangan ng TAR.

Kabilang dito ang:

   • Pangangalaga sa ospital na hindi emergency
   • Ilang uri ng mga medikal na supply at matibay na kagamitang medikal tulad ng mga wheelchair
   • Ilang mga diyagnostikong pagsusuri para sa hindi mamamalagi sa ospital tulad ng mga MRI
   • Ilang gamot

    Kapag nakatanggap kami ng TAR, rerepasuhin ito ng aming kawaning medikal (mga doktor, nurse at kawani ng parmasya). Nirerepaso nila ang bawat kaso upang matiyak na nakakakuha kayo ng pinakamahusay at pinakaangkop na paggamot para sa inyong kalagayang medikal.

    Inaaprubahan namin ang karamihan sa mga TAR, ngunit kung minsan ipinagpapaliban ang TAR. Nangangahulugan ito na kailangan naming magtanong sa provider ng karagdagang impormasyon o hilingin sa kanya na subukan muna ang iba pang paggamot. Ipapaalam namin sa inyong doktor kung naaprubahan ang TAR, o kung kailangan namin ng karagdagang impormasyon. Mangyaring itanong sa inyong doktor kung nais ninyong malaman kung naaprubahan o hindi ang TAR. Tumutugon kami sa lahat ng TAR sa loob ng limang (5) araw ng negosyo mula sa oras na natanggap namin ang mga ito. Kung ang paggamot ay agaran, tumutugon kami sa loob ng isang (1) araw ng negosyo.

    Pagkatapos maaprubahan ang TAR, maaaring ibigay sa inyo ng provider ang serbisyo o paggagamot. Sa ilang kaso kung saan hindi naaprubahan ang TAR, kayo at ang provider ay kapwa makatatanggap ng isang sulat mula sa amin sa loob ng 1 araw ng negosyo. Tinatawag itong pagtanggi. Sasabihin ng sulat sa inyo at sa provider na tinanggihan ang TAR at kung bakit.

    Sasabihin din nito sa inyo at sa provider ang tungkol sa karapatan ninyong mag-apela sa pagtanggi at bibigyan kayo ng impormasyon kung paano iyon gagawin.

    Maaari ninyong tawagan ang aming Member Services Department kung nais ninyo ng higit pang impormasyon kung paano namin ginagawa ang mga desisyong ito.