Mga Benepisyo

Nakalista sa tsart ng mga sakop na serbisyo ang karamihan ng serbisyo na makukuha ninyo bilang miyembro ng PHC. Sumangguni sa inyong handbook para sa kumpletong listahan ng mga sakop na serbisyo.

Ang ilang serbisyo ay nangangailangan ng Paunang Pag-apruba. Sasabihin ng mga serbisyong iyon ang Paunang Pag-apruba sa hanay na "Ano ang sakop". Ang mga serbisyong nangangailangan ng Paunang Pag-apruba ay sakop kung ang mga ito ay kinakailangan dala ng medikal na dahilan nang may Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP o sa PHC.

Mga limitadong benepisyo

Ang mga serbisyong ito ay nakalista bilang Mga Limitadong Benepisyo sa Tsart ng Listahan ng mga Sakop na Serbisyo sa Seksiyong ito. Ang mga benepisyong ito ay limitado sa mga bata (hanggang sa 21 taong gulang), at mga partikular na grupo na mas matanda sa 21 taon. Hindi lahat ay magiging kwalipikado para sa isang Limitadong Benepisyo.

Ang ilan sa Mga Limitadong Benepisyo ay may karagdagang coverage sa pamamagitan ng PHC o ng mga Sentrong Pangkalusugan. Basahin ang Seksiyon 3 sa inyong Handbook para sa karagdagang impormasyon.

Mga miyembrong may limitadong Medi-Cal

Ang ilang miyembro ay may coverage para sa emergency-lamang o pagbubuntis-lamang. Ibig sabihin nito na tanging ang mga benepisyo para sa mga pang-emergency na serbisyo at serbisyo sa pagbubuntis sa Listahan ng mga Sakop na Serbisyo sa ibaba ang naaangkop sa mga miyembro na may limitadong Medi-Cal. Lahat ng iba pang pangangalagang pangkalusugan, kahit pa ang pangangalagang pangkalusugang iyon ay isang benepisyo sa Medi-Cal, ay hindi sakop ng PHC o ng programang Medi-Cal.

Mag-click dito para sa listahan ng mga benepisyo

​​Pang-emergency na Pangangalaga

Kabilang dito ang medikal na pangangalaga para sa mga kondisyong mapanganib sa buhay. Pumunta sa pinakamalapit na ospital o tumawag sa 911.

Hindi ninyo kailangang kumuha ng Paunang Pag-apruba upang makakuha ng pang-emergency na pangangalaga.

Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension

Ang Programang Provisional Postpartum Care Extension (PPCE) ay nagbibigay ng pinalawak na sakop para sa mga miyembro ng Medi-Cal na mayroong maternal na kondisyon sa mental na kalusugan habang nagbubuntis o pagkatapos ng pagbubuntis.

Sakop ng Partnership HealthPlan of California ang maternal na pangangalaga sa mental na kalusugan para sa mga babae habang nagbubuntis at hanggang dalawang buwan pagkatapos ng pagbubuntis. Pinalawak ng programang PPCE ang sakop na ito ng hanggang 12 buwan matapos ang diagnosis o mula sa pagtatapos ng pagbubuntis, alinman ang nahuli.

Upang maging kwalipikado sa programang PPCE, kailangang kumpirmahin ng iyong doktor ang iyong diagnosis sa maternal na kondisyon sa mental na kalusugan sa loob ng 150 araw pagkatapos ng iyong pagbubuntis. Tanungin ang iyong doktror tungkol sa mga serbisyong ito kung sa tingin mo ay kailangan mo ito. Kung sa tingin ng iyong doktor ay kailangan mo ang mga serbisyo ng PPCE, kukumpletuhin at isusumite ng iyong doktor ang mga form para sa iyo.

Diabetes Prevention Program

Ang Diabetes Prevention Program (DPP) ay isang programa sa pagbabago ng pamumuhay na nakabatay sa ebidensiya na dinisenyo upang mapigilan o maantala ang pagkakaroon ng type 2 diabetes sa mga indibidwal na nasuring may prediabetes. Ang programa ay nagtatagal nang isang taon at maaaring magpatuloy nang isa pang taon para sa mga kwalipikadong miyembro. Gumagamit ang programa ng mga aprubadong pagbabago sa pamumuhay kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, sumusunod:

Nagbibigay ng peer coach;

Nagtuturo kung paano subaybayan ang sarili at lumutas ng problema;

Nagpapalakas ng loob at nagbibigay ng komentaryo;

Nagkakaloob ng mga babasahing nagbibigay-impormasyon upang suportahan ang mga layunin; at

Sinusubaybayan ang mga karaniwang pagkuha ng timbang upang tumulong na makamit ang mga layunin.

Kailangang matugunan ng mga miembrong interesado sa DPP ang mga hinihingi para maging karapat-dapat. Makipag-ugnayan sa PHC para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programa at pagiging karapat-dapat.

Edukasyong Pangkalusugan

Kabilang dito ang mga klase para sa hika, diabetes, pagtigil sa paninigarilyo (paano ihihinto ang paninigarilyo), at pagbabawas ng timbang.

Tawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa 800-809-1350 upang alamin ang higit pa tungkol sa aming mga benepisyo ng edukasyong pangkalusugan.

Hospisyo

Kabilang dito ang pangangalaga at pagpapayo para sa mga taong may nataningang karamdaman.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong tagapagbigay ng serbisyo upang pumunta sa hospisyo.

Ang ilang ibang serbisyo, tulad ng pang-inpatient na pangangalaga, ay maaaring mangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.

Kalusugan ng Bata at Pagpigil sa Kapansanan (Child Health and Disability Prevention, CHDP)

Ang mga batang wala pang 21 taon ay makakakuha ng mga serbisyo para makaiwas sa sakit mula sa kanilang PCP. Ang mga serbisyong CHDP ay tumutulong para maiwasan ng mga bata ang pagkakasakit at kasama ang mga regular na pagpapa-checkup, bakuna, edukasyon at pagpapayo, mga pagsusuri sa paningin at pandinig. 

Maaari kayong tumawag sa inyong lokal na opisina ng CHDP kung mayroon kayong anumang tanong.

Koordinasyon ng Pangangalaga

Kabilang dito ang mga serbisyo sa pamamahala ng kaso (inilalarawan sa ibaba), at tulong kapag kailangan ninyong kumuha ng pangangalagang pangkalusugan.

Tawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa (800) 809-1350 para sa karagdagang impormasyon.

Matibay na Kagamitang Medikal (DME)

​Kabilang dito ang mga bagay na tulad ng mga aparatong pansubaybay ng apnea, nebulizer, prosthetics, wheelchair at iba pang mga supply.

Nangangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP at sa PHC.

Mag-click dito para sa karagdagang impormasyon.​

Medi-Cal Dental (Mga Serbisyo sa Ngipin)

Naghahandog ang Medi-Cal ng mga serbisyo sa ngipin bilang isa sa maraming benepisyo ng programa. Ang Medi-Cal Dental, kilala rin bilang Denti-Cal, ay nagbibigay ng mga libre at murang serbisyo sa ngipin sa mga karapat-dapat na bata at matatanda. 

Tumawag sa 800-322-6384 upang humanap ng dentista ng Medi-Cal Dental at makipag-appointment.

Maaaring mag-alok ang inyong sentro ng pangangalagang pangkalusugan ng ilang benepisyo sa ngipin. Makipag-usap sa inyong PCP sa sentro ng kalusugan para sa karagdagang impormasyon.

Mga Babae, Sanggol at Bata (WIC)

Nagbibigay ang WIC sa mga babaeng buntis at mga bagong panganak ng impormasyon sa nutrisyon at mga kupon na pambili ng mga masustansiyang pagkain. Magtanong sa inyong tagapagbigay ng serbisyo upang alamin ang higit pa tungkol sa WIC. 

Tawagan ang tagahanap ng Opisina ng Lokal na WIC sa (888) 942-9675 (WIC-Works) upang mahanap ang pinakamalapit na opisina ng WIC na malapit sa inyo.

Mga Inireresetang Gamot

Tingnan ang Seksiyon 11 ng Handbook na ito upang alamin ang tungkol sa coverage ng Inireresetang Gamot.

Simula Enero 1, 2022, ang benepisyo ng inyong botika ay ibibigay sa pamamagitan ng Department of Health Care Services (DHCS) sa halip ng Partnership HealthPlan of California (PHC). Sasaklawin ng Medi-Cal Rx ang mga gamot na inirereseta sa inyo. Upang kumuha ng kopya ng Listahan ng Nakakontratang Gamot, tumawag sa Medi-Cal Rx sa 800-977-2273 (TTY 800-977-2273 at pindutin ang 5 o 711). O bisitahin ang website ng Medi-Cal Rx sa https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.

Mga Medikal na Supply

Kabilang ang mga supply na hindi nagagamit muli, tulad ng mga catheter, pangbenda, guwantes at iba pang mga supply na kinakailangan dala ng medikal na dahilan.

Ang mga medikal na supply ay nangangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP.

Mga Pang-outpatient na Serbisyo ng Ospital

Kabilang dito ang mga medikal na serbisyong nakukuha ninyo sa pang-outpatient na departamento ng isang ospital. 

Kabilang sa mga sakop na serbisyo ang:

 • Mga serbisyo sa emergency room o pang-outpatient na klinika, tulad ng mga serbisyong pag-oobserba o pang-outpatient na operasyon
 • Mga pagsusuri sa laboratoryo at pagsusuring pantuklas ng sakit
 • Mga x-ray at iba pang mga pagsusuri sa radiology
 • Mga medikal na supply tulad ng mga splint at cast
 • Mga partikular na screening at serbisyo para makaiwas sa sakit
 • Mga partikular na gamot na hindi ninyo maaaring ibigay sa inyong sarili

  Ang pang-outpatient na operasyon ay inaayos ng inyong tagapabigay ng serbisyo, at nangangailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.
Mga Sensitibong Serbisyo

Kabilang dito ang mga serbisyo para sa Pagpaplano ng Pamilya, pagsusuri at paggamot sa STD, pagsusuri sa AIDS/HIV, at pagpapayo at mga serbisyo sa Aborsiyon (pagtatapos sa pagbubuntis).

Maaari kayong pumunta nang direkta sa inyong PCP, o sa sinumang tagapagbigay ng Medi-Cal para sa mga sensitibong serbisyo. Hindi ninyo kailangan ng Paunang Pag-apruba.

Lahat ng miyembro ay may karapatan na kunin ang mga serbisyong ito sa kompidensiyal na paraan.

Mga serbisyo

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol kung paano ikaw mananatiling malusog. 
Ito ang iilan sa mga serbisyo na makukuha mo at ng iyong pamilya.

Mga Serbisyo ng Regional Center

Ang mga miyembrong may mga kapansanan sa pag-unlad ay maaaring kwalipikado para sa mga serbisyo mula sa mga Regional Center. 

Kung kailangan ninyo ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng Regional Center, o kailangan ninyo ng rekomendasyon sa isang Regional Center, tawagan ang inyong PCP o ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC.

Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya

Kabilang sa mga serbisyong ito ang pagkontrol sa pagbubuntis, pagsusuri kung buntis at pagpapayo sa pagbubuntis, pagpapalaglag, pagsusuri para sa at paggamot ng sakit na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik (sexually transmitted disease, STD), at iba pang mga serbisyo. Makukuha mo ang mga serbisyong ito mula sa iyong PCP o mula sa anumang provider ng pagpaplano ng pamilya na sertipikado ng Medi-Cal.

Hindi ninyo kailangang kumuha ng Paunang Pag-apruba upang makakuha ng Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya.

Mga Serbisyo sa Pamamahala ng Kaso

​Kabilang dito ang pamamahala ng kaso para sa pangangalaga sa pagbubuntis, diabetes, mga tao na Mga Matatanda at Mga Tao na may mga Kapansanan at iba pang mga miyembro ng PHC na makikinabang mula sa pamamahala ng kaso.

Hindi ninyo kailangan ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP o PHC upang kumuha ng mga serbisyo sa pamamahala ng kaso.

Tawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa 800-809-1350 upang alamin ng tungkol sa Mga Serbisyo ng PHC sa Pamamahala ng Kaso.

Mga Serbisyo sa Pangunahing Pangangalaga

Ang mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga ay tinutukoy rin bilang pangkalahatang medikal na pangangalaga. Tawagan ang inyong PCP upang magtakda ng appointment.

Mga Serbisyong Maaaring Pahintulutan ng Bata

Ang mga Serbisyong Maaaring Pahintulutan ng Bata ay ang mga Sakop na Serbisyo na likas na sensitibo para sa mga menor de edad (mga miyembrong wala pang 18 taon) na hindi nangangailangan ng pahintulot o permiso ng magulang para ma-access, na nauugnay sa:

 • Sekswal na pananalakay at panggagahasa
 • Pang-aabuso ng droga o alak para sa mga batang 12 taon at mas matanda
 • Mga serbisyo sa Pagbubuntis at Aborsyon
 • Pagpaplano ng Pamilya
 • STD sa mga batang 12 taon at mas matanda; at
 • Pang-outpatient na pangangalaga sa Kalusugan ng Pag-iisip para sa mga batang 12 taon o mas matanda na sapat na ang gulang upang makilahok nang may karunungan at kung saan (1) may panganib ng seryosong pinsala sa katawan o pag-iisip ng bata o iba pang mga tao, O KAYA (2) ang mga bata ay sinasabing mga biktima ng incest o pang-aabuso ng bata.

  Maaari kayong pumunta nang direkta sa inyong PCP, o sinumang tagapagbigay ng Medi-Cal para sa mga serbisyong maaaring pahintulutan ng bata. Hindi ninyo kailangan ng Paunang Pag-apruba. Lahat ng miyembro ay may karapatan na kunin ang mga serbisyong ito sa kompidensiyal na paraan.
Mga Serbisyong Pambata sa California (CCS)

​Ang CCS ay isang programa na tumutulong sa pamamahala sa pangangalagang pangkalusugan ng mga bata, na wala pang 21 taon, na may mga partikular na kapansanan o medikal na kondisyon. Ang PHC ay nakikipagtrabaho sa CCS upang tulungan ang inyong anak na makuha ang pangangalagang kailangan nila.

Ang CCS ay may mga lokal na opisina sa bawat county na may mga tauhang makakatulong sa inyo kung iniisip ninyong kwalipikado ang inyong anak na sumali sa CCS.

Upang kontakin ang CCS at kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang CCS, tawagan ang Member Services Department ng PHC at hingin ang numero ng lokal na opisina ng CCS para sa inyong Tinitirhang County.

Kung ang inyong anak ay mayroon nang CCS at kailangan ninyo ng tulong sa pagkuha ng pangangalaga para sa inyong anak, pakitawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa 800-809-1350.

Mga X-Ray at Serbisyo ng Laboratoryo

Kabilang dito ang mga serbisyo kapag kukuha kayo ng x-ray o mga serbisyo sa laboratoryo tulad ng pagkuha ng dugo.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP upang kumuha ng x-ray o mga serbisyo sa laboratoryo.

Kailangan ninyong kumuha ng Paunang Pag-aruba mula sa PHC para sa mga scan na tinatawag na CT, PET at iba pa.

Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali (Behavioral Health Treatment, BHT) para sa Autism Spectrum Disorder

Kabilang sa paggamot ang applied behavior analysis at iba pang mga serbisyong nakabatay sa ebidensiya. Ibig sabihin nito na ang mga serbisyo ay napag-aralan at naipakitang mabisa. Dapat linangin o mapanumbalik ng mga serbisyo, hangga't maaari, ang kakayahan sa pang-araw-araw na pagganap ng isang Miyembrong may ASD.

Ang mga serbisyong BHT ay kailangang:

 • Kinakailangan dala ng medikal na dahilan; at 
 • Inireseta ng isang lisensiyadong doktor o lisensiyadong sikologo; at
 • Inaprubahan ng Plano; at
 • Ibinibigay sa paraang sumusunod sa plano ng paggamot ng Miyembro na inaprubahan ng Plano.

Maaaring maging kwalipikado kayo para sa mga serbisyong BHT kung:

 • Kayo ay wala pang 21 taong gulang; at
 • May mga pag-uugali na nakagagambala sa buhay sa tahanan o komunidad. Kabilang sa ilang halimbawa ang galit, karahasan, pananakit ng sarili, paglalayas sa tahanan, o kahirapan sa mga kakayahan sa pamumuhay, mga kakayahan sa paglalaro at/o pakikipag-usap.

Hindi kayo kwalipikado para sa mga serbisyong BHT kung kayo ay:

 • Hindi medikal na matatag; o
 • Nangangailangan ng 24-na-oras na mga medikal na serbisyo o pangangalaga; o
 • May kapansanang intelektwal (ICF/ID) at nangangailangan ng mga pamamaraang ginagawa sa isang ospital o pasilidad ng intermediate care.

Kung kasalukuyan kayong tumatanggap ng mga serbisyo ng BHT sa pamamagitan ng Regional Center, patuloy na ibibigay ng Regional Center ang mga serbisyong ito hanggang sa mabuo ang isang plano para sa paglipat.
Maaari kayong tumawag sa Departamento ng Mga Serbisyo sa Miyembro ng PHC kung mayroon kayong anumang tanong o magtanong sa inyong Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga.

Gastos ng Miyembro: Walang gastos ang Miyembro para sa mga serbisyong ito.

Paggamot sa Pagkalulong sa Alak at Droga (Mga Serbisyo sa Karamdaman dahil sa Paggamit ng Substansya)

Nakabatay ang mga serbisyong paggamot sa karamdaman dahil sa paggamit ng substansya sa medikal na pangangailangan at maaaring isama ang karaniwan/masinsinang paggamot sa outpatient, paggamot sa rehabilitasyon, pamamahala ng paghinto, paggamot sa opioid, paggamot na tinutulungan ng medikasyon, mga serbisyo sa paggaling, at pamamahala ng kaso. Maaari ninyong makuha ang mga serbisyong ito mula sa programang Wellness and Recovery ng PHC kung kayo ay may Medi-Cal at nakatira sa isa sa mga county na ito: Humboldt, Lassen, Mendocino, Modoc, Shasta, Siskiyou, at Solano. Nakikipagtulungan ang PHC sa isang kumpanyang tinatawag na Beacon Health Options para sa mga serbisyong ito. Tumawag sa Beacon sa (855) 765-9703. Mga gumagamit ng TTY, tumawag sa (800) 735-2929 o 711.

 

Kung hindi kayo nakatira sa isa sa mga county na nakalista sa itaas, kontakin ang departamento sa kalusugan ng pag-uugali ng inyong county (tingnan ang impormasyon sa ibaba) o tumawag sa PHC sa (800) 863-4155. Mga gumagamit ng TTY, tumawag sa (800) 735-2929 o 711.

Del Norte: (707) 464-4813

Lake: (707) 274-9101 (North Lake); (707) 994-7090 (South Lake)

Marin: (888) 818-1115

Napa: (707) 253-4063 para sa mga adulto; (707) 255-1855 para sa mga tinedyer

Sonoma: (707) 565-7450

Trinity: (530) 623-1362

Yolo (916) 403-2970

Dapat tumawag ang mga miyembro ng Kaiser (KFHP) na nakatira sa labas ng Solano County sa: (800) 464-4000.

Pagtutuli (karaniwan)

Ang Karaniwang pagtutuli ay sakop nang walang Paunang Pag-apruba para sa isang batang wala pang apat (4) na buwang gulang.

Pangangalaga ng Kalusugan ng Pag-iisip

Sinasakop ng PHC ang paggamot ng banayad hanggang katamtamang mga kondisyon ng kalusugan ng pag-iisip, na kinabibilangan ng:

 • Indibidwal at grupo na pagsusuri at paggamot ng kalusugan sa pag-iiisip (psychotherapy);
 • Sikolohikal na pagsusuri upang matasa ang kondisyon ng kalusugan ng pag-iisip;
 • Mga pang-outpatient na serbisyo na kinabibilangan ng pagsusuri sa laboratoryo, mga gamot, at supply;
 • Mga pang-outpatient na serbisyo upang subaybayan ang terapiya sa gamot; at
 • Pagkonsultang Saykayatriko

   Sakop ang mga pangangailangan sa katamtaman at malalang kalusugan ng pag-iisip ng Plano sa Kalusugan ng Pag-iisip ng inyong tinitirhang county. Tingnan ang Seksiyon 6 ng Handbook na ito upang alamin ang higit pa tungkol sa inyong mga benepisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip.

  Dapat ninyong kausapin ang inyong PCP o ang Beacon kung may mga tanong kayo tungkol sa Kalusugan ng Pag-iisip. Maaaring ayusin ng inyong PCP o ng Beacon ang pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip na kinakailangan dala ng medikal na dahilan. Makapagbibigay ang inyong PCP ng ilang pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip sa loob ng saklaw ng kanilang panunungkulan, at matutulungan kayo ng Beacon na maghanap ng tagapagbigay ng serbisyo sa kalusugan ng pag-iisip na malapit sa inyo.

  Maaaring makipagtulungan ang PHC at ang Beacon sa mga Plano ng Kalusugan ng Pag-iisip sa county upang ayusin ang inyong pangangalaga.

  Sasakupin ng PHC o ng Medi-Cal ng Estado ang mga gamot na kailangan ninyo para sa inyong kondisyon sa kalusugan ng pag-iisip. Tingnan ang Seksiyon 11 ng Handbook na ito para sa impormasyon kung paano papupunuan ang isang reseta.

  Para sa impormasyon sa paggamot sa pagkalulong sa alak at droga, at sa aming Wellness and Recovery Program, mag-click dito.

  Kapag kailangan ninyo ng pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip, o kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong mga benepisyo sa kalusugan ng pag-iisip maaari ninyong tawagan ang Beacon na walang bayad sa (855) 765-9703, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 
Pangangalaga ng Kalusugan sa Tahanan

Kabilang dito ang medikal na pangangalagang nakukuha ninyo sa tahanan. 

Maaari kayong kumuha ng pangangalaga ng kalusugan sa tahanan nang may Paunang Pag-apruba mula sa inyong tagapagbigay ng serbisyo at sa PHC.

Pangangalaga ng Paningin

Karaniwang Pagsusuri ng Mata

Tuwing 24 na buwan o kapag kinakailangan dala ng medikal na dahilan.

 • Mga lense - Tuwing 24 na buwan o kapag kinakailangan dala ng medikal na dahilan.
 • Mga frame - Tuwing 24 na buwan.

  Maaari kayong magpatingin sa sinumang tagapagbigay ng pangangalaga ng paningin na nakakontrata sa PHC. Tingnan ang inyong direktoryo ng tagapagbigay ng serbisyo para sa listahan ng mga nakakontratang tagapagbigay ng serbisyo sa paningin. Hindi kailangan ang rekomendasyon.
Pangangalaga sa Pagbubuntis at Bago Manganak

Maaari kayong kumuha ng pangangalaga habang kayo ay buntis at matapos maisilang ang inyong sanggol.

Matutulungan kayo ng inyong PCP na kumuha ng pangangalaga sa pagbubuntis at bago manganak o irerekomenda kayo sa isang tagapagbigay ng serbisyo na espesyalisado sa pangangalaga sa pagbubuntis at bago manganak.

Tawagan ang Magkasama sa Paglaki na Programa sa Pagbubuntis (GTPP) ng PHC sa 800-809-1350 upang magpatulong sa inyong pangangalaga sa pagbubuntis.

Makakakuha kayo ng karagdagang tulong, tulad ng mga gift certificate para sa pagpunta sa inyong mga appointment para sa pangangalaga sa pagbubuntis.

Pangangalagang Espesyalidad

Kabilang dito ang pangangalagang nakukuha ninyo mula sa isang tagapagbigay ng espesyalidad, tulad ng isang cardiologist, podiatrist, o oncologist.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP upang kumuha ng pangangalagang espesyalidad.

Pangangalagang Skilled Nursing

Kabilang dito ang mga serbisyong kailangan ninyo kapag kayo ay nasa isang pasilidad ng skilled nursing.

Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP at PHC upang kumuha ng pangangalagang skilled nursing.

Pang-inpatient na Pangangalaga sa Ospital

Kabilang dito ang medikal na pangangalaga kapag na-admit kayo sa ospital.

Kung ang pagpapaospital ay inayos ng inyong tagapagbigay ng serbisyo, kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.

Hindi kailangan ang Paunang Pag-apruba kapag na-admit kayo sa ospital para sa isang emergency. Sa sandaling mapatatag ang inyong kalusugan, kailangang humingi ang inyong tagapagbigay ng serbisyo sa PHC ng Paunang Pag-apruba para sa pangangalaga "matapos mapatatag ang kondisyon".

Podiatry (pangangalaga ng paa mula sa isang doktor ng podiatry)

Ang mga serbisyong podiatry ay sakop kapag kinakailangan dala ng medikal na dahilan. Kailangan ninyo ng Paunang Pag-apruba mula sa inyong PCP.

Transportasyon - Hindi pang-emergency na medikal

Maaari kayong gumamit ng hindi pang-emergency na medikal na transportasyon (NEMT) kapag hindi kayo makapunta sa inyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi, at binabayaran ng plano ang inyong medikal o pisikal na kondisyon. Ang NEMT ay isang ambulansiya, litter van o wheelchair van. Ang NEMT ay hindi isang kotse, bus, o taxi. Pinahihintulutan ng PHC ang pinakamababang halaga ng NEMT para sa inyong mga medikal na pangangailangan kapag kailangan ninyo ng masasakyan papunta sa inyong appointment. Ibig sabihin nito, halimbawa, na kung maaari kayong ihatid ng isang wheelchair van, hindi magbabayad ang PHC para sa isang ambulansiya. Ang NEMT ay magagamit kapag:

 • Medikal na kinakailangan;
 • Hindi kayo makagamit ng bus, taxi, kotse o van upang pumunta sa inyong appointment;
 • Hiningi ng isang tagapagbigay ng serbisyo ng PHC; at
 • Unang inaprubahan ng PHC.

  Upang humingi ng NEMT, pakitawagan ang Departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga sa PHC sa (800) 809-1350 nang hindi bababa sa isang araw ng trabaho (Lunes-Biyernes) bago ang inyong appointment. O tumawag sa lalong madaling panahon kapag mayroon kayong agarang appointment. Mangyaring siguraduhing hawak ninyo ang inyong ID card bilang miyembro kapag tatawag kayo. Mga limitasyon ng NEMT: Maaari ninyong gamitin ang NEMT kung natutugunan ninyo ang mga takda sa itaas.

  Ano Ang Hindi Naaangkop? Pagpunta sa inyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, taxi, o eroplano. Hindi ibibigay ang transportasyon kung ang serbisyo ay hindi sakop ng PHC. May listahan ng mga sakop na serbisyo sa handbook ng miyembro na ito. Kung dinadala kayo mula sa isang ospital tungo sa isang Pasilidad ng Skilled Nursing (tinatawag ding Pangmatagalang Pangangalaga) hindi kailangan ng inyong tagapagbigay ng serbisyo ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC. Kung ang transportasyon ay para sa ibang dahilan, kailangan ng inyong tagapagbigay ng serbisyo ng Paunang Pag-apruba mula sa PHC.
 • Ang hindi pang-emergency na medikal na transportasyon ay sakop nang may Paunang Pag-apruba mula sa PHC para sa transportasyon tungo sa alinmang sakop na serbisyo ng Medi-Cal. Kabilang dito ang ilang serbisyo na hindi ipinagkakaloob ng PHC. Ang ilang halimbawa ay:
 • Espesyalidad na pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip na ipinagkakaloob ng inyong Tinitirhang County (kung inireseta ng inyong tagapagbigay ng espesyalidad na pangangalaga ng kalusugan ng pag-iisip)
 • Pangangalaga ng ngipin na ipinagkakaloob ng inyong dentista (kung inireseta ng inyong tagapagbigay ng serbisyo sa ngipin)
 • Dialysis na ipinagkakaloob sa isang dialysis center (kung inireseta ng inyong tagapagbigay ng serbisyo)

  Gastos ng Miyembro: Walang gastos kapag ang transportasyon ay pinahintulutan ng PHC.
Transportasyon - Hindi-medikal

Para sa hindi medikal na transportasyon na papunta at mula sa mga sakop ng PHC na mga appointment/serbisyo, mag-click dito.