Mga Serbisyong Pagsasalin ng Wika at Interpretasyon

Nais ng Partnership HealthPlan of California (PHC) na malaman ng aming mga miyembro na ginagamit namin ang kanilang wika. Para sa mga appointment ng doktor, ipagkakaloob ang isang kwalipikadong tagapagsalin ng wika sa kalusugan, kung kinakailangan. Hindi kailangang hilingin sa kapamilya o mga kaibigan na mag-interpret para sa mga miyembro. Makipag-ugnay sa amin sa (800) 863-4155 upang ma-access ang serbisyo. Maaaring humiling ang mga tagapagbigay ng serbisyo at mga miyembro ng mga serbisyo ng interpreter nang walang bayad.

Ang aming serbisyo ng interpreter ay para sa maraming wika, at sa American Sign Language, kaya tiyakin na:

  • Itanong sa mga miyembro kung anong wika ang mas gusto nila upang magsalita at magbasa
  • Humiling ng interpreter kapag nag-iskedyul kayo ng isang appointment

English

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


 

Español (Spanish)

ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


 

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


 

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


 

Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


 

한국어 (Korean)

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) 번으로 전화해 주십시오.


 

繁體中文(Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電(800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711)。


 

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք (800) 863-4155 (TTY (հեռատիպ)՝ (800) 735-2929 or 711):


 

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

فراهم می باشد. با (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) تماس بگیرید.


日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。   (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) まで、お電話にてご連絡ください。


Hmoob (Hmong)

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.  Hu rau (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


العربية (Arabic)

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم (800) 863-4155 (رقم هاتف الصم والبكم: 711 or (800) 735-2929).


हिंदी (Hi

i)


ภาษาไทย (Thai)

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711).


ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711) ។


ພາສາລາວ (Laotian)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (800) 863-4155 (TTY: (800) 735-2929 or 711)​