Pamamahala ng Kaso

Ang pangunahing layunin ng departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga ng Partnership HealthPlan of California (PHC) ay upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng mga miyembro habang naghahatid ng mataas na kalidad, mataas na halaga ng pangangalagang pangkalusugan. Nangangahulugan ito na ang mga pangangailangan at kagustuhan ng miyembro ay alam at ipinapabatid sa tamang oras, sa mga tamang tao, at ginagamit ang impormasyong ito upang gabayan ang paghahatid ng ligtas, angkop, at epektibong pangangalaga. Gumagamit ang departamento ng Koordinasyon ng Pangangalaga ng PHC sa iba't ibang antas ng mga aktibidad sa Koordinasyon ng Pangangalaga upang matulungan ang aming mga miyembro na mabawi ang pinakamabuting kalagayan ng kalusugan at pamamahala ng sarili. Kasama sa bawat antas ng mga serbisyo sa koordinasyon ng pangangalaga na iniaalok ang komprehensibong pagtatasa ng kondisyon at pangangailangan sa pangangalaga ng mga miyembro, pagtukoy sa mga magagamit na benepisyo at mapagkukunan, habang ang bumubuo at nagpapatupad ng isang plano upang matugunan ang mga layuning iyon. Natutugunan ang mga layuning ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na programa: Pamamahala ng Pangkalahatan at Kumplikadong Kaso, Mga Paglilipat ng Pangangalaga, Programa ng Bumibisitang Practitioner na Nurse sa Tahanan, Program sa Sama-samang Paglaki sa Panahon Bago at Matapos Manganak, at Masinsinang Pamamahala ng Kaso na Pang-outpatient.