Mga Referral sa mga Espesyalista

Paano ako makakakuha ng isang referral?

Ire-refer kayo ng inyong PCP sa isang espesyalista kung kinakailangan. Dapat aprubahan ng inyong primary care provider ang referral sa isang espesyalista. Kung mayroon kayong anumang mga problema sa pagkuha ng referral o mga problema sa proseso ng referral, dapat ninyong tawagan ang Member Services Department ng PHC.

Pangangalagang Espesyalidad

Ang Espesyalista ay isang tagapagbigay ng serbisyong medikal na may karagdagang edukasyon sa isang espesyal na larangan ng medisina. Ire-refer kayo ng inyong primary care provider (PCP) sa isang espesyalista kung kinakailangan. Dapat aprubahan ng inyong PCP ang referral sa isang espesyalista, ngunit hindi kailangang aprubahan ng PHC. Aabisuhan ng inyong PCP ang PHC tungkol sa referral sa espesyalista sa pamamagitan ng paggamit ng form na tinatawag na Referral Authorization Form (RAF). Kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa proseso ng referral, maaari ninyong tawagan ang aming Member Services Department sa (800) 863-4155.

Mayroong ilang serbisyo na hindi nangangailangan ng referral mula sa inyong primary care doctor. Ang mga serbisyong iyon ay:

Mga Serbisyo sa Pagpaplano ng Pamilya - Hindi ninyo kailangan ang referral para sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya. Maaari kayong pumunta sa alinmang Medi-Cal provider na handang magbigay ng mga serbisyong ito. Ang mga halimbawa ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya ay:

• Mga appointment para sa pagkontrol ng labis na panganganak, kabilang ang biglaang pangangailangan sa pagpigil ng pagbubuntis

• Pagsusuri at pagpapayo tungkol sa pagbubuntis

• Pagsusuri at paggamot para sa sakit na nakukuha sa pagtatalik

• Aborsyon

• Tubal ligation

• Vasectomy

Makakakuha kayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makatanggap ng mga serbisyong ito sa pamamagitan ng pagtawag sa aming Member Services Department o sa inyong primary care provider. Maaari din ninyong tawagan ang Department of Health Services, Office of Family Planning sa (800) 942-1054. Ang opisina para sa Pagpaplano ng Pamilya ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya, konsultasyon at rekomendasyon sa mga klinika sa pagpaplano ng pamilya.

Pangangalaga habang nagbubuntis - Hindi ninyo kailangan ng isang referral mula sa inyong doktor ng pangunahing pangangalaga upang makatanggap ng pangangalaga habang nagbubuntis mula sa isang OB/GYN.

Kung kayo ay buntis, dapat kayong tumawag at makipag-usap sa isa sa aming mga Tagapamahala ng Kaso tungkol sa aming programa sa pamamahala ng kaso para sa mga buntis na kababaihan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa programang ito pakitawagan ang (800) 809-1350.