MGA MADALAS ITANONG

Dito makikita mo ang mga karaniwang itinatanong mula sa aming mga miyembro at ang mga sagot sa mga ito.

Paano ako mag-a-apply para sa mga benepisyo sa kalusugan ng Partnership HealthPlan ng California (PHC)? 
Upang magpatala sa programa ng Medi-Cal na pinamamahalaan ng PHC, tumawag o bumisita sa inyong ang departamento ng county na nangangasiwa ng mga pagpapatala sa Medi-Cal. Ito ay maaaring tinatawag na Departamento ng mga Serbisyong Panlipunan, Departamento ng mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao, o iba pang kapareho nito. Maaari din kayong magpatala sa Medi-Cal sa pamamagitan ng Covered California sa
http://www.coveredca.com/ o toll free sa 800 300-1506, 888 889-4500 TTY.

Ano ang PHC Member Portal?

Ang bagong PHC Member Portal ay nagbibigay ng mabilis na pag-access sa mga sumusunod na aktibidad:

  • Palitan ang inyong Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga
  • Umorder at mag-print ng ID card
  • Tingnan ang inyong kasaysayan ng medikasyon
  • Tingnan ang  kasaysayan ng inyong claim

Mag-click dito para mag-sign-up ngayon -  https://member.partnershiphp.org

Bakit ako nakakuha ng isang ID card ng Partnership HealthPlan of California sa koreo? 
Nakatanggap kayo ng ID card ng PHC dahil kwalipikado kayo para sa mga benepisyo ng Medi-Cal sa inyong county. Ang pagpapatala sa PHC ay kinakailangan para makuha ninyo ang inyong mga benepisyo sa Medi-Cal. Ang inyong pagkakatala sa PHC ay batay sa uri ng Medi-Cal na tinatanggap ninyo at sa county na tinitirhan ninyo. 

Paano ko kakanselahin ang aking pagpapatala sa PHC? Hindi ako nag-sign up dito. 
Kailangan ang pagpapatala sa PHC upang makakuha ng mga benepisyo ng Medi-Cal. Hindi mapipili ng mga miyembro na umalis sa PHC upang pumunta sa Medi-Cal ng Estado. Maaari mo lamang kanselahin ang iyong pagpapatala sa PHC para sa isa sa mga sumusunod na dahilan:
• Lumipat kayo sa isang county na hindi sakop ng PHC 
• Nawala ang inyong kwalipikasyon sa Medi-Cal 
• Nagbabago ang inyong coverage sa Medi-Cal sa isang kategorya na hindi sakop ng PHC

Anoa ng sakop ng PHC? 
Nagbibigay ang PHC ng mga benepisyo sa kalusugan, para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito http://phcwebsite/MembersTagalog/Pages/Mga-Benepisyo.aspx

Sakop ba ang mga serbisyong podiatry? 
Makatatanggap ang mga miyembro ng PHC ng mga serbisyong podiatry kung kinakailangan. Kailangan ang referral mula sa inyong Pangunahing Tagapagbigay ng Pangangalaga (PCP).

Sakop ba ang mga serbisyo sa paningin? 
Sakop ang mga miyembro ng PHC para sa mga serbisyo sa paningin. Maaari kayong makakuha ng isang regular na pagsusuri ng mata at salamin sa mata tuwing dalawang taon. Tingnan ang inyong direktoryo ng tagapagbigay ng serbisyo para sa isang listahan ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa paningin o makipag-ugnayan sa aming Member Services Department sa 800 863-4155. Available kami upang tulungan kayo Lunes – Biyernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Sakop ba ang mga serbisyo sa ngipin?
Hindi ibinibigay sa pamamagitan ng PHC ang mga serbisyo sa ngipin. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo sa ngipin, tumawag sa opisina ng Denti-Cal ng Estado ng California sa 800 322-6384.

Paano Kukunin ang Medikal na Pangangalaga na Kailangan Ninyo

Makipag-appointment para pumunta at magpatingin sa inyong doktor sa loob ng 120 araw matapos magsimula ang inyong Medi-Cal.

 • Kapag pupunta kayo sa doktor, dalhin ninyo ang inyong Medi-Cal card at ang inyong PHC I.D. card.

 • Palaging subukang puntahan ang inyong mga appointment at dumating doon nang 15 na mas maaga.

 • Kung kailangan ninyong kanselahin ang inyong appointment tumawag nang maaga sa loob ng hindi bababa sa 24 na oras.

 • Gumawa ng listahan ng mga itatanong ninyo sa inyong doktor. Dalhin ang listahang ito.

 • Kung may isang bagay na hindi malinaw, sabihin ito sa inyong doktor. Kung nakauwi na kayo at nakalimutan ninyo ang sinabi sa inyo ng inyong doktor, tawagan ang opisina ng doktor at hingin muli ang sagot o mga tagubilin.

 • Sabihin sa inyong doktor ang tungkol sa lahat ng gamot na iniinom ninyo, maging ang mga gamot na nabibili nang walang reseta. Maaari kayong gumawa ng listahan ng mga gamot ninyo at ibigay ito sa inyong doktor. Kapag bibigyan kayo ng inyong doktor ng bagong reseta, itanong kung may mga side effect ito o kung anong mga pagkain ang hindi ninyo dapat kainin. Itanong kung kailan dapat inumin ang gamot.

 • Gamitin lamang ang emergency room kapag ang pagkaantala ng paggamot ay magiging dahilan ng pagkamatay o seryosong pinsala.

 Kailangan kong magpatingin sa isang espesyalista, paano ko gagawin iyon?
Kung kailangan ninyo ng pangangalagang espesyalidad, gagawa ang inyong Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) ng rekomendasyon para sa inyo. Ang rekomendasyong ito mula sa inyong PCP ay ang pag-apruba sa pagpapatingin ninyo sa isang espesyalista. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito http://www.partnershiphp.org/MembersTagalog/Pages/Handbook-ng-Miyembro-ng-Medi-Cal.aspx

Saan ako maaaring pumunta para sa agarang pangangalaga? 
Una ay tawagan ang inyong Primary Care Provider (PCP). Maaari kayong makipag-usap sa isang taong sasagot sa inyong tawag para sa inyong PCP kapag sarado ang opisina. Hingin na kausapin ang inyong PCP o ang on call na tagapagbigay ng serbisyo. Maaaring sagutin ng ibang tagapagbigay ng serbisyo ang inyong tawag kapag hindi available ang inyong PCP.

Sabihin sa tagapagbigay ng serbisyo ang tungkol sa kondisyon ninyo at sundin ang kanilang mga tagubilin.

Maaari ninyong tawagan ang inyong Tagapayong Nurse sa 866 778-8873, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo.

Makikita rin ninyo ang mga Sentro ng Agarang Pangangalaga sa inyong Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo.

Ano-ano ang aking mga benepisyo kapag naglalakbay ako sa labas ng aking tinitirhan county at/o sa labas ng estado ng California (sa loob ng Estados Unidos)?
Kapag nasa labas kayo ng inyong county sakop lamang kayo para sa mga serbisyo pang-emergency. Kung mayroon kang emergency na nagbabanta sa buhay habang malayo kayo sa inyong tahanan, dapat kayong pumunta sa pinakamalapit na emergency room.

Ano ang ibig sabihin ng Paunang Pag-apruba o TAR? 
Ang Paunang Pag-apruba  ay kapag kailangang pag-aralan ng PHC ang isang kahilingan para sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan bago ninyo makuha ang mga ito. Tinutukoy rin ito bilang Kahilingan sa Awtorisasyon ng Paggamot (TAR).

Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito http://www.partnershiphp.org/Members/Medi-Cal/Pages/Prior-Authorization.aspx

Ano ang ibig sabihin ng Espesyal na Miyembro o Pinamamahalaan dahil sa Espesyal na Kaso? 
Hindi lahat ng mga miyembro ay itatalaga sa isang Primary Care Provider (PCP). Tinatawag na mga Espesyal na Miyembro o ang Mga Miyembro na Pinamamahalaan dahil sa Espesyal na Kaso ang mga miyembro na hindi itinalaga sa isang PCP. Nasa ibaba ang mga halimbawa ng uri ng mga miyembro na hindi itinalaga sa isang PCP. Mga bagong miyembro na Pinamamahalaan dahil sa Espesyal na Kaso para sa kanilang unang buwan sa PHC, maliban kung pumili sila ng PCP bago sila sumali sa PHC. Ang iba pang mga miyembro ay ituturing na Pinamamahalaan dahil sa Espesyal na Kaso matapos ang kanilang unang buwan sa PHC, tulad ng mga bata na nasa Foster Care, mga miyembro na may Huling Yugto ng Karamdaman sa Bato, at mga miyembro na nakatala sa Mga Serbisyong Pambata sa California (CCS).

Bagama't ang mga miyembro na Pinamamahalaan dahil sa Espesyal na Kaso ay makakapagpatingin sa sinumang tagapagbigay ng Medi-Cal, kailangan pa rin ang Paunang Pag-apruba para sa mga partikular na serbisyo. Kung iniisip ninyong maaaring kwalipikado kayo para maitalaga na Pinamamahalaan dahil sa Espesyal na Kaso, pakikontak ang Member Services Department ng PHC.

Paano Kung Mayroon Akong Share-of-Cost (SOC)?

Ang share-of-cost (SOC) ay isang takdang halaga na kailangan mong bayaran sa mga provider sa bawat buwan kapag tumatanggap ng mga serbisyong sakop ng Medi-Cal. Ang halaga ng SOC ay itinatakda ng iyong opisina ng Medi-Cal. Matapos mong matugunan ang iyong SOC, kwalipikado kang tumanggap ng mga serbisyong sakop ng Medi-Cal para sa buwan nang walang gastos mula sa sariling bulsa. 

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong halaga ng share-of-cost, pakikontak ang iyong lokal na opisina ng Medi-Cal.

May Babayaran ba Akong Anumang mga Co-Pay, Premium, o gastos mula sa sarili kong bulsa?

Kung mayroon kang Share-of-cost (SOC) (tingnan ang tanong sa itaas), kakailanganin mong bayaran ang halagang iyon bawat buwan sa iyong provider. Walang ibang co-payment, mga premium o gastos mula sa sariling bulsa kung nagpapatingin at tumatanggap ka ng mga benepisyong sakop ng Medi-Cal sa pamamagitan ng isang provider ng Medi-Cal.

Maari kayong tulungan ng opisina ng Medi-Cal ng inyong lokal na county sa mga sumusunod na tanong: 
Gaano magtatagal ang aking coverage sa Medi-Cal?

Kailan ako dapat muling mag-apply para sa coverage sa Medi-Cal?

Sino ang aking tatawagan kung hindi na aktibo ang aking mga benepisyo?

Paano ako makaka-order ng bagong card ng Benefits Identification Card (BIC)?

Mga Naninirahan sa Del Norte(707) 464-3191
Mga Naninirahan sa Humboldt(877) 410-8809
Mga Naninirahan sa Lake County(800) 628-5288
Mga Naninirahan sa Lassen County(530) 251-8152
Mga Naninirahan sa Marin County(415) 473-3400
Mga Naninirahan sa Mendocino County(707) 463-7700
Mga Naninirahan sa Modoc County(530) 233-6501
Mga Naninirahan sa Napa County(707) 253-4511
Mga Naninirahan sa Shasta County(877) 652-0731
Mga Naninirahan sa Siskiyou County(530) 841-2700
Mga Naninirahan sa Solano County(800) 400-6001
Mga Naninirahan sa Sonoma County(877) 699-6868
Mga Naninirahan sa Trinity County(800) 851-5658
Mga Naninirahan sa Yolo County(866) 226-5415