HUMANAP NG ISANG PRIMARY CARE PROVIDER

​Ano ang isang Primary Care Provider?

Ang isang primary care provider, na tinatawag ding PCP, ay ang inyong personal na doktor na magbibigay at mag-aayos ng lahat ng inyong pangangalagang medikal. Lahat ng miyembro ng PHC, maliban sa ilalim ng mga espesyal na kalagayan ay itinatalaga sa isang PCP.

Paano ako pipili ng isang PCP?

Ipinapadala ng Partnership HealthPlan of California (PHC) sa lahat ng bagong miyembro ang Direktoryo ng Provider na naglilista ng mga PCP na lumalahok sa aming plano ng kalusugan. Hinihiling sa mga miyembro ng PHC na suriin ang listahang ito at pagkatapos ay ipaalam sa PHC ang PCP na kanilang pinili.

Basahin ang Direktoryo ng PHC Provider. Piliin ang doktor o medikal na grupo na gusto ninyo. Sumangguni sa Direktoryo ng Provider upang makita kung aling mga provider ang tumatanggap ng mga bagong pasyente, gumagamot lamang ng kasalukuyang mga pasyente o sarado.

Nagsasalita ang ilang doktor ng iba pang mga wika bukod sa Ingles at maaaring may kawani na nagsasalita ng ibang mga wika. Maaari ninyong tingnan upang makita kung anong mga wika ang ginagamit ng bawat doktor at medikal na grupo sa pamamagitan ng pagtingin sa Direktoryo ng Provider ng PHC.

Kung nais ninyo ng Direktoryo ng Provider, maaari ninyong tawagan ang Member Services Department ng PHC sa 800-863-4155. Mayroon ding listahan ng mga provider sa aming website.

Pagpapalit ng inyong Primary Care Provider

Kung nais ninyong palitan ang inyong primary care provider o medikal na grupo, pumili ng panibagong provider mula sa Direktoryo ng PHC Provider. Pagkatapos ay dapat kayong makipag-ugnayan sa Member Services Department ng PHC para sa inyong napili. Babaguhin ng aming tauhan ang inyong mga record at padadalhan kayo ng bagong Identification Card ng PHC.

Kung tatawagan ninyo ang Member Services Department ng PHC bago ang ika-25 ng buwan, maaari kayong magsimulang pumunta sa inyong bagong primary care provider sa unang araw ng susunod na buwan. Ang mga tawag na natanggap pagkatapos ng ika-25 ng buwan, ay magiging epektibo sa unang araw ng ikalawang buwan mula sa petsa na natanggap ang inyong kahilingan.