Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo ng Medi-Cal

Kasama sa mga direktoryong ito ang isang listahan ng mga tagapagbigay ng medikal na serbisyo na nakakontrata sa Partnership HealthPlan of California. Pakipili ang bansa upang maghanap ng isang provider.

Upang iulat ang posibleng pagkakamali sa Direktoryo ng Tagapagbigay ng Serbisyo – Magpadala ng email sa PHCDirectory@partnershiphp.org o tumawag sa (800) 863-4155